Drabs­sig­tet ro­ck­er fun­det død i sin cel­le

BT - - NYHEDER -

DØDS­FALD Et 24-årigt med­lem af ro­ck­er­grup­pen Ban­di­dos dø­de fre­dag af­ten i Hol­ba­ek Ar­re­st­hus, og døds­fal­det ef­ter­for­skes som selv­mord. Det skri­ver Ek­stra Bla­det lør­dag.

Den 24-åri­ge mand var sam­men med fem an­dre ma­end, der har re­la­tion til Ban­di­dos, sig­tet for at ha­ve myr­det tre un­ge ma­end på 19, 23 og 24 år i en lej­lig­hed på Fre­de­riks­berg 11. novem­ber sid­ste år.

Sent om nat­ten hør­te fle­re be­bo­e­re nog­le hø­je knald, og to be­bo­e­re så to ma­end krav­le rundt på et stil­lads, der var op­stil­let ved lej­lig­he­den, hvor de tre blev dra­ebt.

De tre ma­end, der blev lik­vi­de­ret, mens de sov, er Phi­lip Ras­mus­sen, Suhaib Jaf­far, og Mi­ke Vint­her.

Al­le tre hav­de re­la­tion til ban­de­mil­jø­et, og po­li­ti­et me­ner, at der kan lig­ge et ha­evn­mo­tiv bag de tre drab, der blev ud­ført med en pi­stol og et jagt­ge­va­er.

»Jeg kan be­kra­ef­te, at én af de seks, der er sig­tet i tripel­dra­bet fra Fre­de­riks­berg, blev fun­det død i sin cel­le fre­dag af­ten,« si­ger Jens Møl­ler fra Kø­ben­havns Po­li­ti.

Han vil ik­ke forta­el­le, om sa­gen ef­ter­for­skes som selv­mord.

»Nu skal vi til at vur­de­re, hvil­ken be­tyd­ning døds­fal­det har for ef­ter­forsk­nin­gen, det er for tid­ligt at dis­ku­te­re nu. Jeg sy­nes, de på­rø­ren­de li­ge skal ha­ve no­get ro,« si­ger Jens Møl­ler til BT.

På Fa­ce­book ta­ger Ban­di­dos MC Den­mark of­fi­ci­elt af­sked med den 24-åri­ge ro­ck­er og skri­ver:

»Vo­res el­ske­de bror (navn ude­ladt, red.) er i går gå­et bort. Ban­di­dos MC Den­mark sen­der si­ne var­me­ste tan­ker til fa­mi­li­en og vo­res brødre i West Ci­ty. Vi ses i fore­ver chap­te­ret bror. Love, Loy­alty and Re­spect.«

I kom­men­tar­fel­tet kon­do­le­rer og­så et med­lem fra Hells An­gels MC i Aar­hus med or­de­ne:

»Vi kon­do­le­rer med je­res bror. Må han hvi­le i fred.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.