Cle­ment skå­ret igen­nem

BT - - NYHEDER -

SKAERMTROLD det. Jeg vil la­ve no­get, som ik­ke hø­rer ind un­der den dér op­de­ling af ver­den, som me­di­e­bran­chen har prø­vet at ska­be,« si­ger Cle­ment Kjers­gaard.

»Vi prø­ver at la­de stof­fet kom­me først. Det er i dén grad ind­hold frem for form. Vi kig­ger på, hvad det er for nog­le hi­sto­ri­er, vi ger­ne vil ha­ve med, og ik­ke på, om det pas­ser ned i en sa­er­lig form.« Hjem­mela­ve­de vit­tig­he­der Isa­er Cle­ment Kjers­gaards sa­e­reg­ne må­de at in­ter­viewe si­ne ga­e­ster på har få­et op­ma­er­k­som­hed. Se­ne­st da Al­ter­na­ti­vets for­mand Uf­fe El­ba­ek delt­og i pro­gram­met.

Det er imid­ler­tid ik­ke kun Cle­ment Kjers­gaards in­ter­view-tek­nik i pro­gram­met, der skil­ler sig ud.

Han skri­ver selv en ra­ek­ke vit­tig­he­der, der bli­ver fy­ret af un­der den mo­no­log, hver ud­sen­del­se ind­le­des med, og så er han ret så ak­tiv med sit kro­p­s­sprog.

Selv forta­el­ler Cle­ment, at han har la­det sig in­spi­re­re af man­ge for­skel­li­ge folk igen­nem si­ne 29 år i me­di­e­bran­chen, men at han al­drig har få­et en ud­dan­nel­se i jour­na­li­stik el­ler un­der­vis­ning i at skri­ve ko­mik. Han re­flek­te­rer hel­ler ik­ke rig­tig over, hvor­dan han ta­ger sig ud, da det iføl­ge ham vil spo­le­re den ae­gt­hed, han øn­sker, pro­gram­met skal ha­ve.

BT har talt med fi­re eks­per­ter, som hver gi­ver sin ana­ly­se af, hvad Cle­ment Kjers­gaard kan – og hvad det be­ty­der for pro­gram­met. Der er ka­na­ler til un­ge, ka­na­ler til ae­l­dre, ka­na­ler med nyheder og ka­na­ler med ren­dyr­ket un­der­hold­ning. Og jeg na­eg­ter at respek­te­re det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.