RETORIKEREN

BT - - NYHEDER -

Chri­sti­an Ko­ck. Pro­fes­sor i re­to­rik ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet: »Han kan godt li­de at stil­le ka­te­go­ri­ske spørgs­mål, hvor man en­ten skal sva­re ’ja’ el­ler ’nej’, og det er de ene­ste svar­mu­lig­he­der, han ac­cep­te­rer.

Han bli­ver ved, og det kan va­e­re godt i nog­le til­fa­el­de, mens der an­dre gan­ge er ta­le om spørgs­mål, som det ik­ke er ri­me­ligt at re­du­ce­re til et ja/ nej-spørgs­mål. ’Er du holdt op med at slå din ko­ne?’ er et ek­sem­pel på et spørgs­mål, hvor man sim­pelt­hen er nødt til at få lov at ar­gu­men­te­re for sin sag for ik­ke at la­de sig fan­ge. Og han prø­ver nog­le gan­ge at fan­ge folk.« »Han ska­ber en frygt­som si­tu­a­tion at va­e­re i for per­so­nen, han in­ter­viewer.

Det gør han ved at af­bry­de og na­er­mest ret­ha­ve­risk in­si­ste­re på at ha­ve sva­re­ne, som han blot skal ha­ve ud af mun­den på mod­par­ten. På man­ge må­der min­der det lidt om, hvad man vil op­le­ve i et po­li­ti­for­hør, hvor man skal ha­ve en kri­mi­nel til at in­drøm­me en for­bry­del­se.

Det er en in­ter­view­form, hvor der ik­ke bli­ver plads til at ta­le sin sag.« »Det er det nok. Se­e­ren har nok og­så en for­u­dind­fat­tet hold­ning og sym­pa­ti­se­rer der­for en­ten med in­ter­viewe­ren el­ler in­ter­view-per­so­nen.« »Ja, men det vil­le af åben­ly­se år­sa­ger ta­ge la­en­ge­re tid at gø­re det sådan, og det kan va­e­re sva­ert i tv. Men der vil­le med al sand­syn­lig­hed ik­ke sid­de helt så man­ge rundt om­kring og op­fat­te in­ter­viewet som et ska­en­de­ri, som man­ge gør nu.

Ef­ter man så har spurgt et par gan­ge, kun­ne man så gø­re det klart, at mod­par­ten ik­ke sva­rer, og så gå vi­de­re.« På man­ge må­der min­der det lidt om et po­li­ti­for­hør, hvor man skal ha­ve en kri­mi­nel til at in­drøm­me en for­bry­del­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.