JOURNALISTEN

BT - - NYHEDER -

Per Mikael Jen­sen. Har fle­re che­fre­dak­tør- og di­rek­tørstil­lin­ger i me­di­er bag sig: »Cle­ment er uden tvivl et us­a­ed­van­ligt be­ga­vet men­ne­ske, som har en me­get skarp re­ak­tions­ev­ne, når det kom­mer til det, han gør, og det har han al­tid haft. Man kan si­ge om Cle­ment, at han er ut­ro­lig fo­ku­se­ret på ind­hold. Sam­ti­dig har han og­så ’fin­tu­net’ sin jour­na­li­stik på tv, hvor han utvivl­s­om er sta­er­kt in­spi­re­ret af nog­le af de der fin­des rundt om­kring i ver­den.« »Jeg sy­nes, at den i ho­ved­par­ten af til­fa­el­de­ne er god. Han in­si­ste­rer »Hu­mor er na­tur­lig­vis sub­jek­tiv, så det kan ik­ke la­de sig gø­re at si­ge, om han er sjov el­ler ej. Per­son­ligt sy­nes jeg, at han mang­ler lidt un­der­spil­let­hed. Han hol­der tit sin hånd ud mod publi­kum, na­er­mest som en klo, for at hol­de dem i et greb. Jeg sy­nes, at det godt kan bli­ve lidt an­strengt, for­di han prø­ver at un­der­hol­de dem me­get strin­gent.« »Når man si­ger ’Cle­ment Kjers­gaard’, er der in­gen, som ta­en­ker ’sjov mand’ som det al­ler­før­ste. Man ta­en­ker ’skarp fyr’ og ’klog mand’, men man ta­en­ker ik­ke ’ko­mi­ker’, og der­for bli­ver han sva­er at fin­de sjov, selv hvis hans jo­ke er god. No­get af det vig­tig­ste for, at en jo­ke skal kun­ne fun­ge­re, er nem­lig le­ve­rin­gen og per­so­nen bag. Fle­re af de go­de ame­ri­kan­ske

har va­e­ret ko­mi­ke­re i man­ge år, før de sa­et­ter sig bag et skri­ve­bord og fy­rer åb­nings­mo­no­lo­ger af. Cle­ment gør er ae­r­ligt for­søg, men det vir­ker en ken­de an­strengt. Po­int for ind­sat­sen skal han dog ha­ve – og­så selv­om der er langt til David Let­ter­man. Det er be­stemt er me­get be­vidst om, hvad han gør med sin krop – selv hvis han ik­ke ta­en­ker over hver be­va­e­gel­se. Det kom­mer nok na­tur­ligt for ham, når han ind­tra­e­der i den­ne rol­le, for­di han er så pro­fes­sio­nel.

Jeg for­står godt, at han de­ler van­de­ne. Det er sja­el­dent, at folk is­ce­nesa­et­ter sig selv på den­ne må­de. Man skal ba­re hu­ske, at pro­gram­met hed­der ’Vi ses hos Cle­ment’. Vi er hjem­me hos ham, og han do­mi­ne­rer be­stemt og­så rum­met ved at be­va­e­ge sig så me­get. Det kan me­get vel og­så va­e­re en af år­sa­ger­ne til, man f.eks. ik­ke vil­le se Kim Bild­søe Lassen stå og svin­ge med ar­me­ne i TVA­vi­sen, selv­om han og­så la­ver al­vor­li­ge in­ter­view.« Man skal hu­ske, at po­li­ti­ke­re er ver­dens­me­stre i at und­gå at sva­re kon­kret på at få kon­kre­te svar på kon­kre­te spørgs­mål, og det skal po­li­ti­ke­re ger­ne kun­ne le­ve­re. Det vil­le al­drig fun­ge­re, hvis han var va­ert på et bør­ne­pro­gram og skul­le in­ter­viewe på dén må­de, men det kun­ne han nok hel­ler al­drig drøm­me om.« »Ik­ke al­tid, nej, men man la­eg­ger nok kun ma­er­ke til det, når han stil­ler det sam­me spørgs­mål ot­te, ti el­ler fem­ten gan­ge. Om­vendt la­eg­ger man ik­ke ma­er­ke til det, når det lyk­kes ham at få et svar, ef­ter at ha­ve ik­ke for at tra­e­de ham over ta­e­er­ne, for det er ba­re enormt sva­ert.« »Hvis man skal se me­get nør­det på det, er hans jo­kes byg­get me­get ba­salt op, men sådan er den her ty­pe jo­kes ba­re. Publi­kum skal hur­tigt kun­ne for­stå po­in­ten, selv hvis de ik­ke er be­kendt med em­net, og der­for er vit­tig­he­der­ne enk­le.«

Pro­ble­met med ak­tu­a­li­tets­hu­mor er, at det skal fav­ne ut­ro­lig bredt, sam­ti­dig med at det hand­ler om em­ner og be­gi­ven­he­der, der er va­ek li­ge om lidt. Der­for kan man ik­ke for­fi­ne vit­tig­he­der­ne, og det bli­ver en smu­le for­mu­la­r­ag­tigt.« spurgt to el­ler tre gan­ge. Det sy­nes jeg er en kva­li­tet.

Når han af­bry­der ga­e­ster, skal man hu­ske på, at po­li­ti­ke­re er ver­dens­me­stre i at und­gå at sva­re kon­kret. Cle­ment kun­ne – som så man­ge an­dre jour­na­li­ster – ba­re bø­je af og ac­cep­te­re det svar, som in­ter­view-per­so­nen gi­ver, i ste­det for at bli­ve ved.

Jeg er enig i, at Clem­tents stil ik­ke al­tid gør folk klo­ge­re, men i til­fa­el­de som med Uf­fe El­ba­ek for­le­den er spørgs­må­let, hvor me­get klo­ge­re man var ble­vet al­li­ge­vel, hvis man hav­de la­det El­ba­ek sty­re.« Hans kro­p­s­sprog er of­te kon­fron­te­ren­de og som­me ti­der end­da in­ti­mi­de­ren­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.