KROPSSPROGS-EKS­PER­TEN

BT - - NYHEDER -

Dor­te Koch. Kom­mu­ni­ka­tions­og stem­me­tra­e­ner ved Sta­tens Sce­ne­kunstsko­le og i er­hvervs­li­vet: »Cle­ment er me­get ty­de­lig i sit kro­p­s­sprog, når han er på. Han er me­get dy­na­misk og bru­ger isa­er si­ne ar­me me­get. Helt kon­kret stil­ler han spørgs­mål, der en­der i en arm­be­va­e­gel­se, som han hol­der. Det op­byg­ger en spa­en­ding, der fast­hol­der op­ma­er­k­som­he­den på ham, og fun­ge­rer som en in­si­ste­ren på spørgs­må­lets vig­tig­hed, ind­til der bli­ver sva­ret. Så slip­per han stil­le og ro­ligt.« »Hans kro­p­s­sprog er of­te kon­fron­te­ren­de og som­me ti­der end­da in­ti­mi­de­ren­de, når han er al­vor­lig. Han smi­ler ik­ke, og han la­e­ner sig ind imod per­so­nen over for ham. Han bru­ger og­så ar­me­ne, når han af­bry­der, na­er­mest lidt som for at sig­na­le­re, han er klar til kamp. Des­u­den bli­ver hans stem­me en anel­se dy­be­re. Det gi­ver end­nu me­re au­to­ri­tet og gør ham til al­fa­han.« »Man ple­jer at kun­ne se det, hvis ge­stik er til­la­ert. Så kom­mer be­va­e­gel­sen med en lil­le for­sin­kel­se ef­ter or­de­ne. Det er ik­ke til­fa­el­det her, selv­om jeg ik­ke er i tvivl om, at han

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.