Seks kom til ska­de, da he­ste slap løs på Roskil­de Dyrskue

BT - - NYHEDER -

Seks be­sø­gen­de ved Roskil­de Dyrskue har få­et let­te­re ska­der, ef­ter at to he­ste rev sig løs fra de­res fir­s­pand og løb ind i en grup­pe men­ne­sker. Po­li­ti og am­bu­lan­cer blev om­gå­en­de til­kaldt.

»Før­ste mel­ding, vi fik, lød på seks til­ska­de­kom­ne. En med ho­ved­trau­mer, en med en kna­eska­de, to med hånd­leds­ska­der og to, der hav­de få­et skram­mer,« forta­el­ler vagt­ha­ven­de ved Midt­og Vestsja­el­lands Po­li­ti.

Po­li­ti­et fryg­te­de, at der var et akut be­hov for la­e­ge­hja­elp på ste­det, og der blev ef­ter­føl­gen­de til­kaldt bå­de kø­ren­de am­bu­lan­cer og he­li­kop­te­ram­bu­lan­ce til ste­det.

Da po­li­ti­et og red­nings­fol­ke­ne kom frem, vi­ste ska­der­ne sig at va­e­re min­dre end først fryg­tet.

»De slap hel­dig­vis nå­digt,« si­ger vagt­ha­ven­de.

Den kvin­de­li­ge til­ska­de­kom­ne, der hav­de på­dra­get sig et ho­ved­trau­me, blev for en sik­ker­heds skyld frag­tet til Kø­ge Sy­ge­hus, skri­ver Ek­stra Bla­det.

De to he­ste kom fri, for­di en bom kna­ek­ke­de. Ef­ter de­res tur gen­nem grup­pen af til­sku­e­re løb de ind i en telt, hvor de blev bragt til ro og ind­fan­get igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.