Margrethe red­der møgs­ag på mål­stre­gen

BT - - DEBAT -

DRON­NING MAR­GRET­HES for­mi­dab­le po­pu­la­ri­tet i be­folk­nin­gen skyl­des, at ma­jesta­e­ten gen­nem et langt liv har for­stå­et at ba­lan­ce­re sin egen og kon­ge­fa­mi­li­ens rol­le. På den ene si­de at hol­de au­ra­en og va­er­dig­he­den om kon­ge­hu­set in­takt. På den an­den si­de at føl­ge med ti­den og mo­der­ni­se­re rol­len som statsover­ho­ved i et mo­nar­ki. Dron­nin­gen er ve­lud­dan­net, føl­ger med og har respekt for sin egen helt spe­ci­el­le po­si­tion. I nytårs­ta­ler har hun gang på gang for­må­et at fan­ge tidsån­den og sagt sand­he­der om bå­de dan­sker­nes (dår­li­ge) be­hand­ling af frem­me­de og ny­dan­ske­res mang­len­de ev­ne og vil­je til at in­te­gre­re sig. Trods van­ske­li­ge vil­kår med skils­mis­se i fa­mi­li­en, en ae­g­te­fa­el­le, der vil va­e­re kon­ge i ste­det for prins, og som nu fuld­sta­en­dig har mi­stet in­teres­sen for sit tid­li­ge­re job, har Dron­nin­gen kla­ret ud­for­drin­ger­ne med sta­mi­na og ho­ve­d­et højt ha­e­vet. DE SE­NE­STE ÅR va­e­ret sva­e­re. Prins Jo­a­chims flugt fra Scha­ck­en­borg i det kon­ge­tro Søn­derjyl­land til de mon­da­e­ne kø­ben­havn­ske for­sta­e­der, har ko­stet hårdt på ima­ge­kon­to­en. Det sam­me har prins Hen­riks man­ge ud­fald. Mest syn­ligt, da han yd­my­ger Margrethe of­fent­ligt på Ama­li­en­borg og ik­ke - trods Dron­nin­gens op­for­dring - øn­sker at tra­e­de helt frem på bal­ko­nen på hen­des fød­sels­dag. Det blev hel­ler ik­ke bil­li­get i de kon­ge­li­ge ge­mak­ker, at Ale­xan­dra for­le­den be­slut­te­de at stå frem i BT for at forta­el­le om sin skils­mis­se fra Mar­tin Jør­gen­sen. Og net­op Ale­xan­dra har ud­vik­let sig til at bli­ve Mar­gret­hes helt sto­re ho­ved­brud, for­di de­bat­ten om gre­vin­dens apa­na­ge har tru­et med at tra­ek­ke re­sten af kon­ge­fa­mi­li­en med ned. FLE­RE OG FLE­RE dan­ske­re har sva­ert ved at se det for­nuf­ti­ge i, at Ale­xan­dra i al frem­tid skal mod­ta­ge 2,3 mio. kr. hvert år. Blandt an­det set i ly­set af, hun net­op har solgt det hus, hun fik af sta­ten, da hun blev skilt fra Joachim. Vil­la­en var sat til salg for 25 mio. kr., men salgs­pri­sen er ukendt. I fle­re me­nings­må­lin­ger har BT sat fo­kus på dan­sker­nes hold­ning til Ale­xan­dra, og fol­kets kri­ti­ske røst er ble­vet be­ma­er­ket på Ama­li­en­borg. Her har man la­en­ge fryg­tet, at kri­tik­ken af apa­na­gen til Ale­xan­dra skul­le spre­de sig, og det er net­op, hvad der er sket. Først til prins Hen­rik. Skal han ha­ve li­ge så man­ge pen­ge nu, hvor han er Olav Skaa­ning An­der­sen, pen­sio­nist, som da han var ar­bej­den­de hus­bond og prins­ge­mal? I søn­dags of­fent­lig­gjor­de Po­li­ti­ken og Me­ga­fon en me­nings­må­ling, hvor 70 pct. af dan­sker­ne ik­ke men­te, at Joachim og Ale­xan­dras børn skal mod­ta­ge of­fent­lig for­sør­gel­se.

Dron­ning Mar­gret­hes re­ak­tion lig­ner en fe­ber­red­ning i en sag, der var ved at kom­me ud af kon­trol

PO­LI­TI­KE­RE FRA FLE­RE par­ti­er be­gynd­te at rø­re på sig og men­te, at hel­ler ik­ke kron­prins Fre­de­riks tre yng­ste børn skul­le ha­ve apa­na­ge. For­le­den skrev dag­bla­det Po­li­ti­ken, at de i na­e­sten en må­ned hav­de øn­sket at få svar fra kon­ge­hu­set om de­res hold­ning og øn­sker til apa­na­ge for den ef­ter­hån­den sto­re kon­ge­li­ge fa­mi­lie. De blev an­gi­ve­ligt mødt med tavs­hed, og først da hi­sto­ri­en var ved at kom­me ud af kon­trol, re­a­ge­re­de kon­ge­hu­set. Halv­sent man­dag af­ten kun­ne TV-Avi­sen med­dele, at hof­fet skam al­drig har ment, at an­dre end Chri­sti­an, Fre­de­rik og Marys ae­ld­ste søn, skul­le ha­ve apa­na­ge. En dår­lig sag red­det på mål­stre­gen. I sid­ste øje­blik. Dron­nin­gen er fle­re ste­der ble­vet rost for sin snar­rå­dig­hed og klo­ge re­ak­tion. Klog ja, men ej ret­ti­dig. Det lig­ner en fe­ber­red­ning i en sag, der var ved at kom­me ud af kon­trol.

30. maj: 12 kom­men­ta­rer

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.