Den far­li­ge for­bin­del­se

BT - - NYHEDER -

SKILSMISSEDRAMA Og på bank­bo­gen stod der, hvad der sva­rer til små tre mil­li­ar­der kr.

Der var med an­dre ord me­get, der kun­ne gå galt. Men da Jo­hn­ny Depp før­ste gang ka­ste­de blik­ket på sin ame­ri­kan­ske med­spil­ler Amber Heard, var han solgt.

Som en ven i dag ud­tryk­ker det, var Amber Heard nem­lig som en kvin­de­lig ud­ga­ve af Jo­hn­ny Depp selv, uaf­ha­en­gig, sta­e­dig, sta­erk og selv­føl­ge­lig smuk. Fle­re kvin­der end ma­end Som et ek­stra kryd­de­ri er hun – og­så li­ge­som Jo­hn­ny selv – vild med smuk­ke pi­ger.

I 2010 sprang sku­e­spil­le­ren fra Te­xas så­le­des ud som bi­seksu­el. Og da Heard rend­te ind i Jo­hn­ny Depp, hav­de hun va­e­ret ka­e­re­ster med fle­re kvin­der end ma­end.

Iføl­ge en kil­de, som det ame­ri­kan­ske blad Pe­op­le Ma­ga­zi­ne har talt med, ta­end­te dét i den grad Jo­hn­ny Depp, der li­ge si­den sin egen an­komst til Los An­ge­les (i be­gyn­del­sen af 80’er­ne) har søgt det ’mør­ke’ og det ’far­li­ge’.

I hans øj­ne hav­de Amber Heard ri­ge­ligt af beg­ge de­le. Og selv­om den langt yn­gre sku­e­spil­ler al­le­re­de før bryl­lup­pet i 2015 var i tvivl, så fulg­te de nu beg­ge den blin­de ka­er­lig­hed ud på det helt dy­be vand.

I Hol­lywood-bad­boy Jo­hn­ny Depp så Amber Heard og­så den far­lig­hed, hun selv søg­te.

Al­le­re­de som 16-årig mi­ste­de hun så­le­des sin bed­ste ve­nin­de, der dø­de i en bil­u­lyk­ke hjem­me i Austin. Selv­om Heard var op­vok­set i et kri­stent hjem, af­skrev hun gud og blev er­kla­e­ret atei­st.

Sam­ti­dig drop­pe­de den kom­men­de sku­e­spil­ler ud af gym­na­si­et. Og uden de sto­re pla­ner for­lod hun Austin, Te­xas og flyt­te­de til Los An­ge­les.

Her fik Heard i 2004 sin de­but sam­men med Bil­ly Bob Thor­n­ton i fil­men ’Fri­day

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.