Slags sex

BT - - NYHEDER -

me­re lyst ved de fle­ste af ak­ti­vi­te­ter­ne, me­ner Chri­sti­an Grau­gaard.

»Ge­ne­relt fin­der man of­te køns­for­skel­le i se­xo­lo­gisk forsk­ning, men det er me­get van­ske­ligt at sva­re på, hvor­vidt de skyl­des køn­ne­nes for­skel­li­ge fy­si­o­lo­gi, el­ler om de sna­re­re er ud­tryk for kul­tu­relt ned­ar­ve­de for­skel­le i for­vent­nin­ger og nor­mer. Må­ske er der oven i kø­bet ta­le om en kom­bi­na­tion,« si­ger Chri­sti­an Grau­gaard.

Anal­sex var kvin­der­nes mindst fo­re­truk­ne seksu­el­le ak­ti­vi­tet.

SØN­DAG 5. JU­NI 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.