Kul­tur Top­pen af pop­pen

BT - - KULTUR -

VER­DENS­STJER­NE er Dra­ke, hvis ful­de navn er Au­brey Dra­ke Gra­ham, en af ver­dens al­ler­stør­ste stjer­ner.

Rap­pe­ren med den sor­te far og den hvi­de jø­di­ske mor har ka­e­re­stet og sam­ar­bej­det med su­per­stjer­ner som Ri­han­na og Ni­cki Mi­naj. Han har skre­vet og ud­gi­vet mu­sik sam­men med me­ga­nav­ne som Jay Z, P Did­dy og Lil’ Way­ne. Og iføl­ge bla­det For­bes Ma­ga­zi­ne er Dra­ke i dag god for det, der sva­rer til 500 mio. kr. Tv-stjer­ne Man­ge, der har mødt Dra­ke si­den det sto­re mu­si­kal­ske gen­nem­brud, er for­bløf­fet over, hvor hjem­me­vant den re­la­tivt uprø­ve­de so­list fa­er­des i den ben­hår­de show­biz-bran­che. Og det er ik­ke no­get til­fa­el­de. Al­le­re­de som 15-åri­ge fik Dra­ke og hans en­li­ge mor nem­lig uven­tet be­søg af en ta­lentspej­der hjem­me i lej­lig­he­den i Fo­rest Hill, Ca­na­da.

På veg­ne af ca­na­disk tv vil­le agen­ten hy­re den un­ge Dra­ke til en stor rol­le i den po­pu­la­e­re se­rie ’De­gres­si - The Ne­xt Ge­ne­ra­tion’.

I lø­bet af de na­e­ste fem år blev det til 145 af­snit som den han­di­cap­pe­de ba­sket­ball-stjer­ne Jim­my Brooks. Dra­kes glat­te an­sigt blev kendt ove­ralt. Pen­ge­ne fra rol­len hev mor og søn ud af de­res fat­tig­dom. Og da Dra­ke fem år se­ne­re be­slut­te­de sig for at sat­se me­re på mu­sik­ken og min­dre på sku­e­spil­let, var han klar til at prø­ve kra­ef­ter med selv de helt sto­re mu­sik­bos­ser.

Der­for tø­ve­de Dra­ke hel­ler ik­ke, da han i 2008 blev in­vi­te­ret hjem til ido­let og su­per­rap­pe­ren Lil’ Way­ne.

Selv­om Dra­kes stil var an­der­le­des uskylds­ren end Lil’ Way­nes egen hår­de­re gangs­ta-rap, så var la­e­rer­meste­ren vild med Dra­kes hjem­mela­ve­de ma­te­ri­a­le. De to skrev og ind­spil­le­de snart mu­sik sam­men. Fra 2005 til 2010 ud­gav Dra­ke tre så­kald­te ’mixta­pes’ - en slags pri­mi­ti­ve al­bum.

Og i dag bli­ver Dra­ke ba­re stør­re og stør­re.

Rap­pe­rens se­ne­ste nor­da­me­ri­kan­ske tur­né blev så­le­des ud­solgt på min­dre end én ti­me. Ove­ralt står kon­certar­ran­gø­rer­ne på nak­ken af hin­an­den for at la­eg­ge mil­li­onhy­ren på bor­det. Og Dra­ke har købt luksus­vil­la­er i bå­de Los An­ge­les, New York Ci­ty og i sin hjem­by Tor­on­to.

Li­ge­som de fle­ste an­dre rap­pe­re la­eg­ger mors dreng fra Fo­rest Hill sig ja­evn­ligt ud med kol­le­ga­er som Com­mon, P Did­dy og Lu­da­criz. Men da det se­ne­ste of­fent­li­ge ’ska­en­de­ri’ med rap­pe­ren Me­ek Mill (Ni­cki Mi­na­js da­va­e­ren­de ka­e­re­ste) og­så blev brugt i en re­k­la­me­kampag­ne for Bur­ger King, så vid­ste al­le godt, at det he­le må­ske ik­ke var så al­vor­ligt og gangs­ta-ag­tigt. Svi­ger­mors drøm Sam­ti­dig har Dra­ke få­et et ry for at va­e­re en­hver si­ger­mors drøm. Mens de så­kald­te gangs­ta-rap­pe­re sja­el­dent kom­mer i na­er­he­den af et ju­les­how i tv og in­ter­view i mor­gen-tv, in­vi­te­res Dra­ke med til det he­le. Og den ame­ri­kan­ske blog­ger Krystie Lee Yan­do­li fra hjem­mesi­den Huf­fing­ton Post fast­slår da og­så, at Dra­ke ef­ter hen­des me­ning er den per­fek­te ’boyfri­end’ - ka­e­re­ste.

»Han el­sker sin fa­mi­lie og sin mor. Han er håb­løst ro­man­tisk, han kan li­de børn, han er ik­ke ban­ge for at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.