Re­dak­tør med ge­hør

BT - - NAVNE -

50 ÅR I MOR­GEN nyheds­bu­reau­et BNB og sam­ti­dig sag­de far­vel til ca. 40 jour­na­li­ster, var en­de­må­let at styr­ke su­per­bran­det Ber­ling­s­ke og gi­ve kun­der­ne et end­nu bed­re pro­dukt. Den øvel­se er lyk­ke­des for Tom Jen­sen, hvil­ket ik­ke er no­gen lil­le be­drift. Hjer­nen hvi­ler al­drig Han le­ver og ån­der for sin avis. Ik­ke i den gam­mel­dags for­stand, at han bor i Pilestraede og sover på en felt­madras ved si­den af skri­ve­bor­det i hjør­ne­kon­to­ret for al­tid at va­e­re på ar­bej­de. Han cyk­ler of­te klokken 16, for han skal nå at kø­be ind og la­ve mad til fa­mi­li­en – før han ud på af­te­nen af­le­ve­rer sin klum­me ’På spo­ret af det mo­der­ne liv’ el­ler haster ud ad dø­ren igen for at for­sva­re et bor­ger­ligt syns­punkt i De­ad­li­ne i DR.

Hjer­nen hvi­ler al­drig i am­bi­tio­nen om he­le ti­den at gi­ve la­e­ser­ne et pro­dukt, der er lidt bed­re – dag for dag.

Tom Jen­sen kan våg­ne op midt om nat­ten og plud­se­lig se løs­nin­gen på en ud­for­dring, som vi har brok­let med i de våg­ne ti­mer.

På man­ge må­der er Tom Jen­sen le­gem­lig­gø­rel­sen af den mo­der­ne bor­ger­lig­hed. En va­er­dik­ri­ger (men al­drig ufor­son­lig) med kla­re bor­ger­li­ge va­er­di­er, der al­tid sa­et­ter den per­son­li­ge fri­hed over sy­ste­met. Al­drig skin­ger i to­nen, al­tid for­doms­fri, ufor­mel, sel­viro­nisk – og al­tid med en ubø­je­lig tro på frem­ti­den i en glo­ba­li­se­ret ver­den.

Ty­pisk trop­per han op i ska­ev­t­rå­d­te, sor­te her­re­støv­ler og en sort T-shirt un­der den sor­te ha­bitjak­ke fra Hu­go Boss. Han ejer og­så et ret grimt brunt slips, der al­drig kom­mer om hal­sen, men ha­en­ger klar og bun­det på kon­to­ret, hvis no­gen – sta­dig uvist hvem – en dag måt­te duk­ke op og gø­re sig fortjent til at se den ansvars­ha­ven­de for lan­dets bed­ste bor­ger­li­ge avis op­tra­e­de halv­kvalt i et slips.

Men Tom Jen­sen Ber­ling­s­ke, og han fav­ner bå­de tra­di­tion og for­ny­el­se. Hans dy­be respekt for Ber­ling­s­kes 267-åri­ge hi­sto­rie lam­mer ik­ke hans am­bi­tion om at gø­re avi­sen til den mest mo­der­ne i Nor­den. Har han ke­det sig lidt der­hjem­me un­der fød­sels­dags­for­be­re­del­ser­ne, kun­ne han såmaend blot ta­en­ke frem mod den stør­ste di­gi­ta­le trans­for­ma­tion i avi­sens hi­sto­rie, som han skal stå i spid­sen for i ef­ter­å­ret.

Tom Jen­sen er et ek­stremt loy­alt men­ne­ske. Han svig­ter ik­ke sin avis, si­ne kol­le­ger, si­ne tre børn og hu­stru på Øster­bro i Kø­ben­havn, og han svig­ter ik­ke mu­sik­ken. Han skri­ver sang­tek­ster til sin brors ro­ck­band, og si­den gym­na­sie­ti­den har han og med­lem­mer­ne af ro­ck­klub­ben år ef­ter år lig­get i sol og plø­re på Roskil­de Festi­val. Gla­e­der sig til Neil Yo­ung I år gla­e­der han sig mest af alt til at hø­re Neil Yo­ung, men som på ar­bej­det er han li­ge så op­ta­get af for­ny­el­sen som af tra­di­tio­nen. Him­len skul­le fal­de ned for at hol­de Tom Jen­sen va­ek fra mu­sik­ken. Og­så for ar­bej­dets skyld. For Tom Jen­sen ved, at god le­del­se i høj grad hand­ler om mu­si­ka­li­tet og ev­nen til at kun­ne spil­le ef­ter ge­hør i de ufor­ud­se­te si­tu­a­tio­ner, som in­gen chef kan plan­la­eg­ge sig ud af. Det er han egent­lig ret god til. Ber­ling­s­ke Me­dia af­hol­der fød­sels­dags­re­cep­tion for Tom Jen­sen på ons­dag kl. 15-17 for for­ret­nings­for­bin­del­ser, kol­le­ger og ven­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.