Alex AHRENDTSEN

BT - - SONDAG -

Hvad er den vig­tig­ste sag i Dan­mark li­ge nu? En ud­stil­ling i Kød­by­en ved navn Mar­tyr­mu­se­um vil du ik­ke se. Hvor­for? Er det ik­ke an­stren­gen­de for dig at bo i Volls­mo­se? Ynd­lings­film? 49 – Dansk Fol­ke­par­tis kul­tu­r­ord­fø­rer

Til­strøm­nin­gen af ik­ke­ve­st­lig ind­van­dring. Der skal ind­fø­res per­ma­nent graensekontrol og iva­er­ksa­et­tes øje­blik­ke­ligt asyl­stop og ef­ter­føl­gen­de hjem­sen­del­se til na­er­om­rå­der el­ler hjem­lan­de. Jeg har fak­tisk set den. Ud­stil­lin­gen li­ge­stil­ler den is­la­mi­ske de­fi­ni­tion på en mar­tyr med den ve­st­li­ge. En ve­st­lig kri­sten mar­tyr er en uskyl­dig per­son, der bli­ver dra­ebt for sin over­be­vis­ning, mens en is­la­misk er en mor­der, der slår ihjel for is­lams skyld. Hvis ud­stil­lin­gen hav­de hed­det ’Mar­tyr el­ler mor­der?’ og øn­ske­de at un­der­sø­ge for­skel­le­ne, vil­le jeg ik­ke ha­ve kri­ti­se­ret den. Ter­r­o­ri­ster­ne fra 11. sep­tem­ber var ik­ke mar­ty­rer. Egent­lig ik­ke. Jeg er glad for at bo der. Der har tid­li­ge­re va­e­ret ube­ha­ge­li­ge epi­so­der. Nog­le ara­be­re ven­te­de f.eks. på mig en af­ten i lys­kryd­set, men dem hånd­te­re­de jeg, så de ik­ke kom igen. I de se­ne­re år har jeg ik­ke op­le­vet no­get. Fa­mi­li­en og ka­er­lig­he­den. Jeg er fra­skilt, og det er sta­dig smerte­ligt for mig, at jeg al­drig rig­tigt har op­le­vet den gla­e­de at ha­ve min egen fa­mi­lie bort­set fra nog­le få år. Jeg ny­der der­for at va­e­re sam­men med min dat­ter og min øv­ri­ge fa­mi­lie. Ka­er­lig­he­den er det, der gør li­vet va­erd at le­ve. Ka­er­lig­he­den til sin fa­mi­lie, til sin el­ske­de, til sit land, til sit ar­bej­de, til si­ne ven­ner, til hin­an­den. ’Ud­flugt med dø­den’ (De­li­ve­ran­ce) af Jo­hn Bo­or­man. Det er fil­men med den be­røm­te banjo­du­el. Den kan jeg se igen og igen. Jeg så den før­ste gang sam­men med min bror på tysk tv. Den­gang måt­te man ty til tysk fjern­syn, når man vil­le se no­get or­dent­ligt, for­di Dan­marks Ra­dio jo kun send­te ven­stre­o­ri­en­te­ret ra­gel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.