DEN FØR­STE TID BABY

Den­ne som­mer by­der på et baby-

BT - - SONDAG -

Giv tid til am­ning

»Am­ning er tit en ting, man fø­ler sig lidt usik­ker på. Mit al­ler­bed­ste råd til førs­te­gangs­fø­de­n­de ly­der så sim­pelt: Ro på. La­eg mo­bil­te­le­fo­nen va­ek. Va­er i det. Am­ning ta­ger tid at la­e­re. Og man bru­ger rig­tig me­get tid på det. Tag det stil­le og ro­ligt - man kan ik­ke nå an­det det før­ste døgn el­ler to, når man skal etab­le­re am­ning. Nog­le bli­ver over­ra­ske­de over, hvor lang tid det ta­ger, hvor hårdt det er, og hvor me­get ener­gi der skal la­eg­ges i am­nin­gen.«

Brug din sun­de for­nuft

»Un­ge har me­get brug for at må­le og ve­je alt, de gør. Men am­ning er rig­tig sva­ert at må­le og ve­je, for man kan ik­ke se, hvor me­get ma­elk bar­net får. I ste­det må man bru­ge sin sun­de for­nuft - hvad ser du, vir­ker bar­net ge­ne­relt til­freds, gra­e­der el­ler sover bar­net rig­tig me­get?«

Drop run­den fra arm til arm

»De to før­ste døgn me­ner jeg, at det er okay, at mor si­ger nej tak til, at bar­net går på run­de, når mor­mor, far­far og tan­te er på bar­sels­be­søg. Ja, det er hyg­ge­ligt, men kan en mor ma­er­ke, at det ik­ke er det, hun el­ler bar­net har lyst til, er det bedst, at bar­net bli­ver ved mor. En gang imel­lem når jeg ta­ler med mødre­ne, kan jeg hø­re, at de helst ba­re vil ha­ve ba­by­en hos sig. De før­ste to døgn er me­get vig­ti­ge i etab­le­rin­gen af kon­tak­ten mel­lem mor og barn og am­nin­gen. Det bed­ste, man kan gø­re for at få am­nin­gen til at fun­ge­re, er, at sik­re, at mor og barn er ad­skilt så lidt som mu­ligt.«

Be­gra­ens be­søg

»Ga­e­ster er rig­tig go­de, hvis de ved, hvor­når de skal gå igen og selv har kaf­fen med. De før­ste da­ge ta­en­ker man, at man kan det he­le, men det kan man sja­el­dent. Prøv at be­gra­en­se be­søg lidt de før­ste to døgn. Man­ge kvin­der er må­ske ik­ke be­vid­ste om det, men det kan va­e­re rig­tigt sva­ert at am­me, mens der er ga­e­ster - det gør må­ske ondt, man skal kon­cen­tre­re sig, og må­ske har man ik­ke lyst til at sid­de der med blot­tet barm. I ste­det skub­ber man så må­l­ti­det, og det kan let bli­ve en ne­ga­tiv spiral – bar­net bli­ver me­re ked af det, for­di det er sul­tent el­ler me­re tra­et, for­di det ik­ke får mad nok, og am­me­pro­ces­sen bli­ver van­ske­li­ge­re.«

Dor­te Han­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.