AN­NET­TE HEICK Man­ge fle­re smiley­er

BT - - SONDAG -

På min In­s­ta­gram-pro­fil har jeg et bil­le­de af min far, der sid­der og sms’er til min mor. For­hi­sto­ri­en til bil­le­det er, at min far var glad for at mod­ta­ge sms’er fra min mor med bå­de ly­se­rø­de hjer­ter og kys­mun­de, men han var tra­et af ik­ke at kun­ne sen­de de små sym­bo­ler re­tur i si­ne eg­ne be­ske­der. Så på vej­en i bi­len fik­se­de jeg min fars te­le­fon, mens han kør­te, og der­på kør­te vi ind på en ra­ste­plads, hvor han fik en kort in­tro­duk­tion. Øje­blik­ket ef­ter sad han og fni­ste, mens han ud­valg­te di­ver­se emo­ji­er til den be­sked, han vil­le sen­de. Det tog jeg et bil­le­de af. TIL MIN STO­RE gla­e­de har jeg net­op la­est, at der her i ju­ni kom­mer 38 nye emo­ji­er. Iføl­ge Dan­marks Sta­ti­tik har 83 pct. af al­le dan­ske fa­mi­li­er en smartp­ho­ne, og for dem er emo­ji ik­ke no­get nyt ord, men skul­le der nu sid­de en la­e­ser el­ler to og ta­en­ke, hvad hu­len ta­ler da­men om, så kom­mer her lidt bag­grunds­vi­den: EMO­JI ER JA­PANSK og be­ty­der di­rek­te over­sat ’bil­led­fi­gur’. Emo­ji er må­ske bed­re kendt som en smiley på te­le­fo­nen. De før­ste blev frem­stil­let i – na­tur­lig­vis – Ja­pan til­ba­ge i slut­nin­gen af 90er­ne. Si­den er de ble­vet ud­vik­let til og­så at om­fat­te små pik­to­gram­mer, flag, frug­ter, hjer­ter, hånd­tegn m.m. som bru­ger­ne smi­der ind i sms’er for at un­der­stre­ge be­tyd­nin­gen af tek­sten el­ler som et hu­mo­ri­stisk indslag. Det er et konsor­ti­um, Uni­co­de, som be­stem­mer, hvor­dan de of­fi­ci­el­le emo­ji­er skal se ud. Her sør­ger man for, at bog­sta­ver og iko­ner er ens på al­le sty­re­sy­ste­mer. Uni­co­de er op­rin­de­ligt sam­men­sat af in­ge­ni­ø­rer fra Xerox og Ap­ple, og selv­om de har ek­si­ste­ret i 25 år, så kom he­le emo­ji-idéen sent ind i bil­le­det. Selv­føl­ge­lig ef­ter hen­ven­del­se fra en ja­pansk in­ge­ni­ør, der men­te, at fle­re kun­ne ha­ve gla­e­de af den­ne op­fin­del­se. MAN MÅ SI­GE, at han fik ret. I 2012 gik det amok med emo­ji­er, og si­den har man ud­vik­let på de po­pu­la­e­re tegn og teg­nin­ger. Ek­sem­pel­vis be­tød den se­ne­ste op­da­te­ring, at man nu kun­ne va­el­ge hud­far­ve og hår­far­ve til de men­ne­ske­li­ge fi­gu­rer. Og der kom man­ge fle­re flag til; heri­blandt Dan­ne­brog. Nåh ja for re­sten, man kun­ne og­så plud­se­lig gi­ve folk fin­ge­ren! EMO­JI­ER HAR GJORT kom­mu­ni­ka­tio­nen me­get nem­me­re, for­di man som of­test kan af­ko­de den fø­lel­se og in­ten­tion, der lig­ger bag en be­sked. Og fak­tisk sav­ner jeg en gang imel­lem at ha­ve emo­ji­er på mit ta­sta­tur på com­pu­te­ren. Når vi ude­luk­ken­de bru­ger ord til vo­res bre­ve og be­ske­der, så mi­ster mod­ta­ge­ren jo mu­lig­he­den for at vi­de, i hvil­ken to­ne or­de­ne er skre­vet. Jeg skal ger­ne in­drøm­me, at jeg er kom­met galt af sted et par gan­ge, når jeg har skre­vet bre­ve, som var ta­enkt i en let to­ne, men som er ble­vet tol­ket aggressivt. F.eks. kan man og­så me­get let­te­re slip­pe af sted med en iro­nisk kom­men­tar, hvis der li­ge står en skrald­gri­nen­de smiley bag­ef­ter. HVAD KAN VI ven­te af de 38 nye emo­ji­er? Ja, vi kan i hvert fald ven­te, at der li­ge­som tid­li­ge­re går me­re po­li­tik i dem. Alt­så køns­li­ge­stil­ling, må­ske ud­vi­del­se af re­li­gi­øse sym­bo­ler el­ler fle­re sky­de­vå­ben. Og så si­ger ryg­tet, at der kom­mer en ba­con-smiley. Her aner man og­så en po­li­tisk/re­li­gi­øs slag­si­de. Må­ske er det på ti­de med en op­ryd­ning i det ef­ter­hån­den sto­re kar­to­tek. Jeg har al­drig brugt end­si­ge mod­ta­get en møtrik el­ler en ur­ne. Og jeg har sva­ert ved at tro, at der er brug for to ty­per sne­ma­end, fi­re for­skel­li­ge slags ham­re el­ler 10 for­skel­li­ge tog. Jeg selv øn­sker mig lidt fle­re in­stru­men­ter, en giraf og et på­skea­eg. JEG GI­VER DE nye emo­ji­er et ’thumbs up’-tegn for held og lyk­ke, og til jer la­e­se­re: en lag­ka­ge, et bundt pen­ge og en strå­len­de sol – det vil jeg ger­ne sen­de i je­res ret­ning med øn­sket om en god søn­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.