Jeg er til­ba­ge­hol­den­de – han vil mø­de mig

BT - - SONDAG -

Hej An­net­te

Jeg er en ung kvin­de i mid­ten af 20er­ne, som har va­e­ret sing­le i me­re end seks år. I de år har jeg da­tet tre-fi­re fy­re, men det er al­drig ble­vet til no­get se­ri­øst. Det er som om, at der sker det sam­me igen og igen, hvil­ket na­e­sten al­tid fø­rer til, at jeg bli­ver sår­et. Jeg er af na­tur et me­get sen­si­tivt og føl­somt men­ne­ske, men jeg har ut­ro­lig sva­ert ved at åb­ne mig og vi­se den si­de af mig selv over for nye men­ne­sker i mit liv. Jeg pak­ker så at si­ge mi­ne fø­lel­ser godt va­ek i en kas­se, ind­til jeg fø­ler mig klar til at åb­ne den kas­se for en an­den. Det be­ty­der, at når jeg ind­går i en re­la­tion med det an­det køn, så er jeg til­ba­ge­hol­den­de og for­sig­tig bå­de fø­lel­ses­ma­es­sigt, seksu­elt og in­tel­lek­tu­elt. Jeg li­der nok lidt af det, jeg kal­der Når det så er sagt, er jeg ge­ne­relt et ae­r­ligt og sand­fa­er­digt men­ne­ske. Jeg ly­ver ik­ke om, hvem jeg er over for fy­re­ne, og jeg er me­get ae­r­lig (og­så om det fak­tum, at jeg nok er sva­er at kom­me ind i hjer­tet på). På trods af det så er jeg om­ga­en­ge­lig og ro­lig i de­res na­er­va­er, og hvis jeg er i et for­hold, så gi­ver jeg mig 100 pct. for det an­det men­ne­ske. Jeg har i de se­ne­ste to år gen­nem­gå­et en min­dre per­son­lig kri­se ef­ter en stres­s­re­ak­tion på fle­re døds­fald i min ta­et­te fa­mi­lie. Det har gjort, at jeg er ble­vet me­get op­ma­er­k­som på mig selv og mi­ne fø­lel­ser. Jeg er ble­vet bed­re til at si­ge nej og stop over for ting, der stres­ser mig, og jeg fø­ler, at jeg har la­ert mig selv at ken­de på ny. Den tid har re­sul­te­ret i, at jeg ik­ke har haft no­gen kon­takt til ma­end over­ho­ve­det. Jeg har ik­ke haft et be­hov for at gå ud og sco­re i by­en, når jeg ik­ke var klar til det. Men for to må­ne­der si­den mød­te jeg en fyr, som er et par år ae­l­dre end mig, på en dat­ings­i­de, bt.dk/brev­kas­ser og vi har si­den da va­e­ret i kon­takt hver dag via sms, opkald, fa­ce­book, snap­chat etc. Fy­ren er li­ge kom­met ud af et langt for­hold, men han for­sik­re­de mig om, at det var et over­stå­et ka­pi­tel. Han er klar til at mø­de mig, sy­nes jeg er sød og dej­lig, og er vild ef­ter at se mig.

Laes he­le bre­vet og An­net­tes svar på bt.dk/brev­kas­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.