Lan­det med de tu­sind temp­ler

BT - - REJSER -

MYANMAR klem­ter i vin­den, el­ler en sa­er­lig Bud­dha-sta­tue gemt in­de­ni. Det si­ges, at ik­ke to af de tu­sind­vis af sta­tu­er er ens, og lo­ka­le gu­i­der vi­ser med gla­e­de rundt og forta­el­ler le­ven­de om Bud­dhas ger­nin­ger og be­tyd­nin­gen af fi­gu­rer­ne. Et fat­tigt land En ka­er­re med to pru­sten­de ok­ser i front fyl­der plud­se­lig he­le den lil­le grus­vej og min­der om, at Myanmar på nog­le må­der er, som an­dre de­le af Asi­en var for år­ti­er si­den.

Et sving den ene vej sen­der scoo­te­ren på kurs mod en lands­by, hvor bør­ne­ne kom­mer ud af bam­bus­hu­se med siv­tag for at se, hvem der er kom­met. Myanmar er et af Asi­ens fat­tig­ste lan­de, og her i Shan-del­sta­ten er fat­tig­dom­men me­re ud­bredt og syn­lig end i ek­sem­pel­vis Yangon­re­gio­nen.

Nog­le ste­der in­vi­te­rer de ven­li­ge lands­by­bo­e­re turi­ster­ne in­den­for – of­te i for­søg på at sa­el­ge dem et ma­le­ri, et par buk­ser el­ler en po­se pe­a­nuts. Og­så her er turist­fa­el­der­ne så småt ved at op­stå.

Men det har si­ne kla­re for­de­le at kryd­se rundt på egen hånd og la­de sig fa­re vild mel­lem tra­e­er og temp­ler. Mens scoo­te­ren ae­der sig fremad på de stø­ve­de grus­ve­je og sti­er, duk­ker nye syn op bag hvert et sving og hver en klyn­ge tra­e­er.

Det er dog først, når man kom­mer lidt op i høj­den og kan kig­ge over tra­e­er­nes og temp­ler­nes top­pe, at man får en for­nem­mel­se af, pra­e­cis hvor fa­bel­ag­tigt et sted Ba­gan er. Pa­nora­ma­et kun­ne va­e­re ta­get ud af en even­tyr­film om en for la­engst svun­den tid.

Nog­le ny­der sy­net af so­l­op­gan­gen fra en luft­bal­lon over Ba­gan – pri­sen for sådan en tur er over 2.000 kro­ner – mens de fle­ste nø­jes med sy­net fra temp­ler­nes top.

Tag kla­tre­tu­ren op ad de stej­le og mør­ke sten­trap­per in­der­ste in­de i et af de min­dre kend­te temp­ler, og nyd sy­net af top­pe, spir og monu­men­ter i al­le stør­rel­ser, der blan­der sig med tra­e­er­ne og den fro­di­ge na­tur, så langt øje ra­ek­ker. Magisk syn i so­l­op­ga­nen Er man hel­dig i tem­pel­j­ag­ten, kan man ny­de sy­net af so­len, der bry­der gen­nem mor­gen­di­sen uden an­dre om­kring sig. Det er en magisk op­le­vel­se at be­trag­te so­len ar­bej­de sig lang­somt op over bak­ke­top­pe­ne i øst, mens mor­gen­bøn­nen ly­der fra et klo­ster i det fjer­ne.

Ba­gan er så stor, at det er nemt at fin­de et tem­pel, hvor in­gen an­dre kom­mer, og man kan ny­de ud­sig­ten kun i sel­skab med fug­le­ne og Bud­dha-fi­gu­rer­ne.

Det er ik­ke for in­gen­ting, at Marco Po­lo en­gang for la­en­ge si­den be­teg­ne­de det gam­le Ba­gan og by­ens om­gi­vel­ser som »et af de fi­ne­ste ste­der i ver­den«. At by­en end­nu ik­ke er på UNESCO’s li­ste over ver­dens­arv, skyl­des an­gi­ve­ligt bu­reau­kra­ti i My­an­mars tid­li­ge­re re­ge­ring.

Ef­ter nog­le da­ge i Ba­gan er det sva­len­de at dra­ge vi­de­re til den køli­ge bri­se ved In­le-sø­en la­en­ge­re øst­på i Shan-del­sta­ten.

Man­ge rej­sen­de ind­kvar­te­rer sig i by­en Ny­aung Shwe ved sø­ens nord­li­ge en­de, mens an­dre dra­ger ud på et af de lidt dy­re­re ho­tel­ler på sel­ve sø­en. Her kan man kom­me til med en af de lan­ge tra­ebå­de, som de lo­ka­le ma­end frag­ter bå­de lands­by­bo­e­re og turi­ster rundt i. På sø­en er man i be­ha­ge­lig af­stand af al­ting og kan i ro og mag ny­de et par fred­fyld­te da­ge.

Her står bun­ga­lows på pa­e­le i van­det, hvis stil­le over­fla­de kun bry­des af de man­ge bå­de, der med no­get, der lig­ner et pi­ske­ris dre­vet af en gam­mel di­e­sel­mo­tor, drø­ner for­bi. I dag­ti­mer­ne er der mas­ser af ud­flugts­mu­lig­he­der med båd fra lands­by til lands­by – til ab­so­lut ri­me­li­ge Det er en magisk op­le­vel­se at be­trag­te so­len ar­bej­de sig lang­somt op over bak­ke­top­pe­ne i øst, mens mor­gen­bøn­nen ly­der fra et klo­ster i det fjer­ne pri­ser. Be­søg for ek­sem­pel Nga Hpe Ky­aung-kloste­ret, der og­så er kendt som Jum­ping Cats Mo­na­ste­ry. I kloste­ret, som ude­luk­ken­de er byg­get af trae, bo­e­de en munk, der tra­e­ne­de kat­te til at hop­pe igen­nem rin­ge.

Ef­ter mun­ken dø­de, har de an­dre mun­ke ik­ke fort­sat hans tids­for­driv. Men kat­te­ne er her dog sta­dig og span­ku­le­rer selvsik­kert rundt på kloste­rets Bud­dha-fi­gu­rer, der el­lers ik­ke må be­rø­res el­ler be­tra­e­des. Avan­ce­ret sejlads Un­der sejl­tu­ren fra sted til sted mø­der man of­te fi­ske­re, der er en del af

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.