Ter­ry med på råd

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

GO­DE RÅD ER DY­RE Mens An­dreas Chri­sten­sen tul­ler rundt sam­men med lands­hol­det i Ja­pan, for­hand­ler hans ty­ske klub Borus­sia Mön­cheng­lad­bach, der har le­jet ham for to sa­e­so­ner, hvoraf den ene net­op er over­stå­et, med hans egent­lig ejer, Chel­sea FC, om at gø­re le­je­af­ta­len per­ma­nent. Iføl­ge mel­din­ger­ne fra Tys­kland er Glad­bach klar til at ram­me klu­bre­kor­den for en trans­fer på 150 mio. kro­ner for at sik­re sig den ta­lent­ful­de dan­sker.

Selv er 20-åri­ge An­dreas Chri­sten­sen ik­ke sik­ker på, hvad han helst vil, men så er det godt, at der er kom­pe­ten­te folk til at rå­de ham.

»Jeg har in­gen agent, så det er min far, der sty­rer alt det, der lig­ger uden for fod­bol­den, og så får vi no­get rå­d­giv­ning hos nog­le men­ne­sker, der har godt tjek på tin­ge­ne. Det er ik­ke no­gen, vi har an­sat, men det er ven­ska­be­li­ge råd. Jeg vil ik­ke si­ge alt, hvad det hand­ler om, men vi har nog­le rå­d­gi­ve­re, som jeg kan bru­ge, hvis jeg for ek­sem­pel skal skif­te klub,« forta­el­ler An­dreas Chri­sten­sen til Ber­ling­s­ke på ho­tel­let i Osa­ka ef­ter lør­dagstra­e­nin­gen.

Og de rå­d­gi­ve­re er ik­ke hvem som helst, af­slø­rer han.

»Jo­hn Ter­ry er selv­føl­ge­lig en rig­tig god ven uden for ba­nen, og på ba­nen kan han gi­ve mig go­de råd. Men uden for er det me­re de folk, der og­så gi­ver ham råd, som hja­el­per mig. Det er nog­le af hans folk,« si­ger An­dreas Chri­sten­sen.

»Ja, for ek­sem­pel har de i den si­tu­a­tion gi­vet go­de råd og an­be­fa­let, at to år var per­fekt for mig. Det ly­der som en lil­le ting, men det er den slags små ting, der har stor ind­fly­del­se på min kar­ri­e­re, som de hja­el­per os med.«

»Hvis du spør­ger mig nu, vil­le det va­e­re fedt, ja. Jeg spil­ler en hel mas­se fod­bold for­an ut­ro­ligt man­ge men­ne­sker, men da jeg var i Chel­sea, hav­de jeg det og­så rig­tig godt. Jeg el­sker at va­e­re beg­ge ste­der, og jeg ved ik­ke rig­tigt, hvad jeg skal sva­re. Hel­ler ik­ke når min far spør­ger mig. Det er rig­tig sva­ert.«

»Al­le i de for­skel­li­ge klubber vil ger­ne ha­ve, jeg bli­ver, der hvor de­res in­ter­es­ser lig­ger. Jo­hn Ter­ry hå­ber selv­føl­ge­lig ba­re på det bed­ste for mig, men han er og­så en rig­tig klub­mand, så han øn­sker sam­ti­dig, at Chel­sea kan brin­ge nog­le un­ge ta­len­ter igen­nem, og at jeg der­for bli­ver i Chel­sea, når min le­je­af­ta­le lø­ber ud. Han vil egent­lig ha­ve, at Chel­sea hol­der på al­le de­res ta­len­ter,« si­ger An­dreas Chri­sten­sen, der i øv­rigt be­dy­rer, at han ik­ke ved, hvad klub­ber­ne for­hand­ler.

»Men jeg har og­så la­est, at Glad­bach prø­ver at kø­be mig,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.