Hun stop­pe­de Wil­li­ams

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SPANSK TRI­UMF

For­hin­drin­gen blev den blot 22-åri­ge spa­ni­er, Gar­biñe Mu­guruza. En opkom­ling uden er­fa­ring og uden tit­ler, der ba­re til­na­er­mel­ses­vis kun­ne må­le sig med Wil­li­ams, 34 år og fle­re end 750 pro­fes­sio­nel­le sej­re, og med et ry for svig­ten­de ner­ver på de af­gø­ren­de bol­de.

Hun bur­de ik­ke ha­ve va­e­ret stopklod­sen for Wil­li­ams, men blev det i den grad. For psy­ken svig­te­de in­gen­lun­de Mu­guruza og ej hel­ler spil­let.

Med over­skud og over­leg­ne vin­der­slag top­pet med et ele­gant af­slut­ten­de lop for­hin­dre­de hun med cif­re­ne 7-5, 6-4 overa­sken­de Se­re­na Wil­li­ams’ re­kord­for­søg og vandt kvin­der­nes French Open 2016 som den før­ste spa­ni­er i 16 år.

»I Spa­ni­en er det den tur­ne­ring, man hol­der mest af. Det er vo­res tur­ne­ring, og Ra­fa­el Na­dal er den sto­re me­ster (Na­dal har vun­det French Open ni gan­ge, red.). Man­ge span­ske fans var her og hep­pe­de på mig. Jeg vok­se­de op på grus. For Spa­ni­en og mig er det­te fan­ta­stisk,« lød de før­ste ord fra Mu­guruza, ef­ter at hun i ren ekst­a­se hav­de rul­let en om­gang på Cen­tre Courts rø­de grus. Stem­men kna­ek­ke­de Chok­ne­der­la­get tog Se­re­na Wil­li­ams umid­del­bart gan­ske ro­ligt. Hun vir­ke­de fat­tet og kun­ne end­da fremtvin­ge et smil, men da hun ef­ter pra­e­mie­over­ra­skel­sen holdt ta­le for publi­kum – på fransk – kna­ek­ke­de stem­men al­li­ge­vel over. Hun hav­de hå­bet, at det var nu, hun skul­le bli­ve udø­de­lig­gjort. I ste­det må hun ven­te mini­mum til som­me­rens Wim­b­ledon, og el­lers lo­ve­de hun sin tra­e­ner, Pa­tri­ck Mou­ra­tog­lou, at hun ven­der til­ba­ge til Pa­ris i 2017:

»Vi vandt ik­ke i år, men jeg sat­ser på, at vi prø­ver igen na­e­ste år,« fik hun frem­stam­met, mens hun modt­og Rol­land Gar­ros’ ap­plaus.

På det ef­ter­føl­gen­de pres­se­mø­de var hun ik­ke til­freds med sin egen ind­sats.

»Der var så man­ge hul­ler i mit spil. Jeg kun­ne ha­ve ser­vet bed­re. Jeg la­ve­de man­ge fejl på mi­ne re­tur­ne­rin­ger,« sag­de Se­re­na Wil­lams.

»Det er helt klart ik­ke no­get, jeg kan li­de (at ta­be, red.). Det er helt klart en kamp, jeg vil ana­ly­se­re og fin­de ud af, hvad jeg kan la­e­re fra og gø­re bed­re til na­e­ste gang. Det er den ene­ste må­de fort­sat at ud­vik­le sig på.«

Med sin før­ste Grand Slam-ti­tel styr­ker Gar­biñe Mu­guruza sin po­si­tion som ver­dens fjer­de­bed­ste ten­nis­spil­ler, mens Wil­li­ams trods ne­der­la­get fort­sat tro­ner øverst på rang­li­sten.

Det sam­me gør Novak Djoko­vic hos ma­en­de­ne. Han gør i dag end­nu et for­søg på at vin­de det ene­ste Grand Slam-tro­fae, han mang­ler i sin sam­ling. når han i her­rer­nes French Open-fi­na­le mø­der bri­ti­ske An­dy Mur­ray. DE SE­NE­STE ME­STRE

2016:

Gar­biñe Mu­guruza (Spa­ni­en) Se­re­na Wil­li­ams (USA) Ma­ria Sha­ra­pova (Rusland) Se­re­na Wil­li­ams (USA) Ma­ria Sha­ra­pova (Rusland) Li Na (Ki­na) Fran­cesca Schi­a­vo­ne (Ita­li­en)

Svet­la­na Kuz­netsova (Rusland) Ana Iva­novic (Ser­bi­en) Justi­ne He­nin (Bel­gi­en)

2015: 2014: 2013: 2012: 2011: 2010: 2009: 2008: 2007:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.