Dan­ske kna­egt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FODBOLDBOG Dan­ske fod­bold­spil­le­re har tid­li­ge­re spil­let en stor rol­le i hol­land­sk fod­bold. Men i dag har de un­ge dan­ske ta­len­ter sva­ert ved at be­gå sig og en­der of­te med at ta­ge hjem igen. God op­dra­gel­se og et vel­fun­ge­ren­de vel­fa­erds­sy­stem for­hin­drer dansk suc­ces, me­ner en hol­land­sk for­fat­ter, som har skre­vet en bog om for­ti­dens dan­ske stjer­ner i den hol­land­ske AEres­di­vi­sion. Wiep Idzen­ga har fra barns­ben va­e­ret in­ter­es­se­ret i de dan­ske stjer­ner i hol­land­sk fod­bold. I dag er han en an­er­kendt jour­na­list og for­fat­ter af sports­bø­ger, og fa­sci­na­tio­nen af dan­sker­ne er in­takt. Sid­ste som­mer ud­le­ve­de han sin in­ter­es­se ved at kø­re rundt i Dan­mark i et fol­ke­vogns­rug­brød, mens han be­søg­te og in­ter­viewe­de en ra­ek­ke af de spil­le­re, som gen­nem ti­den har gjort dan­sker­ne po­pu­la­e­re i tuli­p­an­lan­det. Wiep Idzen­gas om­fat­ten­de re­search er mun­det ud i bo­gen ’De oran­ge dan­ske­re’, som net­op er ud­kom­met på dansk. En un­der­hol­den­de bog med ind­sigts­ful­de be­tragt­nin­ger og mun­tre anek­do­ter fra en tid, hvor der kun var få ud­la­en­din­ge i hol­land­sk fod­bold, og hvor en stor del af pro­fi­ler­ne hav­de dansk pas.

I dag ser det helt an­der­le­des ud. Ud­la­en­din­ge­reg­ler­ne er ble­vet li­be­ra­li­se­ret, og de dan­ske­re, der kom­mer til Hol­land, har sva­ert ved at slå igen­nem. Spil­le­re som Lucas An­der­sen og Kas­per Kusk har ik­ke kun­net om­sa­et­te de­res ta­lent til den suc­ces, som så man­ge af de­res dan­ske for­ga­en­ge­re har nydt i Hol­land. Kul­tu­rens ind­fly­del­se Idzen­ga har ik­ke kun in­ter­es­se­ret sig for dan­ske fod­bold­spil­le­re, han har og­så få­et et ind­tryk af det dan­ske sam­fund og ud­vik­lin­gen her­hjem­me. Ik­ke mindst si­den 1992, hvor hans bed­ste ven fik en dansk ka­e­re­ste og end­te med at flyt­te her­op. Der­for har Idzen­ga of­te be­søgt Dan­mark, og han ser en ty­de­lig sam­men­ha­eng mel­lem et lands kul­tur og de fod­bold­spil­le­re, man en­der med at fre­mel­ske, en hold­ning, som og­så lig­ger bag en an­den bog, som den 48-åri­ge hol­la­en­der har skre­vet.

I ’Ki­nas Ma­ra­do­na’ rej­ste Idzen­ga rundt i en ra­ek­ke lan­de og lod ind­byg­ger­ne forta­el­le om hvem, der var de­res Ma­ra­do­na, og på den af­la­e­ste han hvil­ke ka­rak­te­ri­sti­ka, man va­erds­at­te i den på­ga­el­den­de kul­tur.

Men Dan­mark an­no 2016 er ik­ke et land, hvor man nød­ven­dig­vis har de rig­ti­ge for­ud­sa­et­nin­ger for at ska­be sto­re fod­bold­stjer­ner.

»Jeg kan godt li­de de un­ge dan­ske­re, som jeg mø­der. De gi­ver de­res mor et knus, spør­ger hen­de, hvor­dan hen­des dag har va­e­ret, og er i det he­le ta­get be­ha­ge­li­ge at va­e­re sam­men med. Jeg var an­der­le­des i den al­der, mit for­hold til mi­ne fora­el­dre var no­get me­re kon­flikt­fyldt. Det er sik­kert godt for sam­fun­det, men ska­ber ik­ke nød­ven­dig­vis go­de fod­bold­spil­le­re.«

»De un­ge dan­ske­re er of­te ret for­ka­e­le­de. Jeg har og­så talt med den dan­ske tra­e­ner Glen Rid­ders­holm, og han kal­der det ’mor-au­to­ri­te­ten’, som iføl­ge ham do­mi­ne­rer man­ge af de un­ge spil­le­re, der er i Dan­mark i dag. De bli­ver kørt til tra­e­ning af de­res fora­el­dre, hvis det reg­ner, og hvis de er ta­get i by­en, kø­rer fora­el­dre­ne da ind og hen­ter dem midt om nat­ten, når de vil hjem. Det ska­ber en men­ta­li­tet, hvor de må­ske mang­ler no­get selv­sta­en­dig­hed, og de ik­ke er klar til den vir­ke­lig­hed, der ram­mer dem, når de skal be­gå sig i ud­lan­det. De mang­ler må­ske no­get af den vil­je, som ken­de­teg­ne­de spil­le­re som Frank Ar­ne­sen og Sø­ren Ler­by. De kom fra en ar­bej­der­klas­se­bag­grund, og den­gang var der ik­ke pro­fes­sio­nel De mang­ler må­ske no­get af den vil­je, som ken­de­teg­ne­de spil­le­re som Frank Ar­ne­sen og Sø­ren Ler­by

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.