E er for flin­ke

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

fod­bold i Dan­mark, så de vid­ste, at al­ter­na­ti­vet til at bli­ve en suc­ces her­ne­de var at kom­me hjem og få et job på en fa­brik.« Skal ka­em­pe me­re Sam­ti­dig pe­ger Idzen­ga og­så på, at der er for­skel på, hvor godt det hol­land­ske og det dan­ske vel­fa­erds­sy­stem fun­ge­rer.

»Jo, vi har da og­så en vel­fa­erds­mo­del, men den er me­re el­ler min­dre brudt sam­men. Det er ik­ke Afri­ka el­ler Co­lom­bia, men der er me­get, som er skå­ret va­ek. Det er mit ind­tryk, at den sta­dig fun­ge­rer i Dan­mark. De hol­land­ske spil­le­re, som dan­sker­ne skal kon­kur­re­re med her­ne­de, kom­mer of­te fra et an­det mil­jø. De kom­mer må­ske fra øde­lag­te fa­mi­li­er, hvor det kan va­e­re sva­ert at få tin­ge­ne til at ha­en­ge sam­men. De får at vi­de hjem­me­fra, at de skal slås for det, for­di de ik­ke får an­dre mu­lig­he­der. I Dan­mark får man al­tid en chan­ce til. Kas­per Kusk er et godt ek­sem­pel. Han var

en vir­ke­lig god spil­ler, som hav­de lidt sva­ert ved at til­pas­se sig for­hol­de­ne i sin hol­land­ske klub. I ste­det for at bli­ve og ka­em­pe tog han hjem og fik en ny chan­ce i FC Kø­ben­havn,« si­ger for­fat­te­ren.

Han pe­ger og­så på den 18-åri­ge an­gri­ber Kas­per Dol­berg, som spil­ler i Ajax som et godt ek­sem­pel på en ung ve­l­op­dra­gen dan­sker med go­de manérer, men som må­ske mang­ler de al­bu­er, der skal til for at nå til tops.

»Jeg har talt med Kas­per, og jeg kan vir­ke­lig godt li­de ham. I Ajax er man be­gej­stret for ham, man hå­ber på, at han kan slå igen­nem og etab­le­re sig som første­an­gri­ber i lø­bet af et par år. Men jeg er ik­ke sik­ker på, at han kan kla­re sig i det ret hår­de mil­jø, der er i Ajax. Han bli­ver ik­ke slå­et ihjel el­ler rø­vet, men der er nog­le bar­ske fy­re, som ka­em­per for at få de­res chan­ce. Men Kas­per er en pa­en ung fyr, ge­nert og na­er­mest lidt naiv og der­med et let of­fer i sådan et mil­jø. Jeg tviv­ler på, at han har den men­ta­li­tet, der skal til, selv­om han nok har de fod­bold­ma­es­si­ge egen­ska­ber.«

Net­op ud­kom­met på Gads For­lag. Wiep Idzen­ga er en an­er­kendt hol­land­sk for­fat­ter og fre­elan­cejour­na­list med sport og rej­ser som si­ne pri­ma­e­re in­ter­es­se­om­rå­der. Der er fle­re ting, der gør, at jeg hol­der mest af Jør­gen Kri­sten­sen. Jeg kan ik­ke hu­ske at ha­ve set ham spil­le som barn, men jeg har mødt ham man­ge gan­ge, og han er en vir­ke­lig rar fyr. På ba­nen var han ik­ke al­tid god, han var en hu­mør­spil­ler, som nog­le gan­ge var helt va­ek og an­dre gan­ge fan­ta­stisk. Vig­ti­ge­re for det dan­ske lands­hold, end de fle­ste tror. Han var en vir­ke­lig god for­sva­rer, og sam­men med Sø­ren Busk gjor­de han det mu­ligt for Mor­ten Ol­sen at be­va­e­ge sig frem ad ba­nen. Sam­ti­dig er han et godt men­ne­ske. Han har pen­ge nok til, at han ik­ke be­hø­ve­de at ar­bej­de ef­ter kar­ri­e­ren, men som han si­ger, så har han brug for at ar­bej­de med si­ne ha­en­der hver dag. Han spil­le­de for mit holds ae­r­kefjen­der, Ajax, men han var så dyg­tig en drib­ler, at man ba­re måt­te an­er­ken­de ham. Som en sla­lom­lø­ber, som en bal­let­dan­ser løb han ned gen­nem for­sva­ret i den­ne her t-shirt, som var alt for stor til ham, ha­en­gen­de ud over buk­ser­ne. Det var så ae­r­ger­ligt, at han blev ska­det, da han kom til Man­che­ster Uni­ted. De fle­ste dan­ske­re vil må­ske si­ge, at Mi­cha­el Laud­rup var Dan­marks Ma­ra­do­na, men Bri­an er al­li­ge­vel min fa­vo­rit af de to brødre. Han gjor­de vir­ke­lig de hold, som han spil­le­de for, me­get bed­re, selv­om det og­så må ha­ve va­e­ret sva­ert al­tid at bli­ve sam­men­lig­net med sin sto­re­bror. Jeg fik et vir­ke­lig godt ind­tryk af ham, da jeg mød­te ham, han var ae­r­lig og kun­ne ha­ve fort­sat med at ta­le i ti­me­vis. Han var med til at gø­re AZ til hol­land­sk me­ster, et ut­ro­ligt mester­skab på linje med, da Elkja­er gjor­de Vero­na til ita­li­ensk me­ster. Da Ke­es Kist i 1979 blev ha­ed­ret med Den Gyld­ne Støv­le som top­sco­rer i he­le Eu­ro­pa og score­de 34 mål, frem­ha­e­ve­de han sam­ar­bej­det med Ny­gaard, som, han men­te, hav­de lagt op til 26 af dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.