DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Var­men har bredt sig over Dan­mark, hvil­ket har sendt dan­sker­nes for­vent­nin­ger til en som­mer med sol og strand i vej­ret.

Og som­mer­for­nem­mel­ser­ne har bredt sig til spil­le­mar­ke­det. Her har book­ma­ke­ren Nor­di­cBet nem­lig som et nyt ini­ti­a­tiv valgt at åb­ne for va­ed­demål på som­me­ren 2016.

Skal man tro od­dse­ne, kan dan­sker­ne se frem til over 35 af slagsen, hvil­ket be­løn­nes med od­ds 2,00. Som­mer­da­ge de­fi­ne­res som da­ge, hvor tem­pe­ra­tu­rer­ne mindst ét sted i Dan­mark pas­se­rer 25 gra­der.

»Vi bil­der os ik­ke ind, at vi er me­te­o­r­o­lo­ger, men vej­ret er fak­tisk et om­rå­de, hvor der ind­sam­les sto­re ma­eng­der da­ta. På den må­de er for­skel­len til sports­bet­ting ik­ke så stor. Det hand­ler om at ana­ly­se­re hi­sto­rik­ken og så ha­ve en ma­ve­for­nem­mel­se for ud­vik­lin­gen,« si­ger Nor­di­cBets Thomas Holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.