Brø­let Hjertet slog vi­de­re

BT - - NYHEDER -

DØDS­FALD slip. At vi nok skul­le kla­re os. At han var fri til at gå til Gud,« skrev Ha­na Ali vi­de­re.

»Vo­re hjer­ter er knu­ste. Men vi er og­så gla­de for, at far nu er fri.«

40-åri­ge Ha­na Ali er fra Muham­mad Alis tred­je ae­g­te­skab og er en af de fem le­gi­ti­me døtre. Der­til kom­mer to døtre uden­for ae­g­te­ska­bet samt to søn­ner fra hen­holds­vis an­det og fjer­de ae­g­te­skab.

Og selv­om al­le sør­ger nu over ta­bet af ik­ke ba­re en fan­ta­stisk far, men og­så et stort men­ne­ske, som har sat markante spor i hi­sto­ri­en, er der iføl­ge fle­re uden­land­ske me­di­er al­le­re­de nu op­takt til, at kam­pen om den fy­si­ske arv ef­ter verdens stør­ste bok­ser bli­ver grim. God for ca. 530 mio. kr. Pra­e­cis hvor me­get Muham­mad Ali var god for ved sin død, er kun et esti­mat. 80 mio. dol­lar - ca. 530 mio. kr. - an­slås det.

Se­ne­ste of­fi­ci­el­le op­ta­el­ling af hans for­mue er ti år gam­mel og stam­mer fra For­bes Ma­ga­zi­ne, som den­gang vur­de­re­de den til at va­e­re 50 mio. dol­lar.

Men hvor den iko­ni­ske bok­ser og men­ne­ske­ret­tig­heds­for­ka­em­per selv kun in­ter­es­se­re­de sig gan­ske lidt for pen­ge - und­ta­gen i for­bin­del­se med vel­gø­ren­hed - for­hol­der det sig til­sy­ne­la­den­de an­der­le­des med hans ef­ter­kom­me­re.

Til den en­gel­ske avis Daily Mail ud­tryk­ker kil­der ta­et på fa­mi­li­en i hvert fald be­kym­ring for det slags­mål, som de er over­be­vi­ste om vil op­stå.

»Det vil bli­ve grimt,« si­ger en kil­de li­geud.

Det er Muham­mad Alis fjer­de ko­ne Lon­nie, som i hen­hold til te­sta­men­tet er ind­sat som ek­se­ku­tor, og hun har, i de 30 år hun nå­e­de at va­e­re gift med bok­se­leg­en­den, va­e­ret en hård negl, når det hand­le­de om pen­ge.

Ek­sem­pel­vis vak­te det en del op­sigt, da hun til­ba­ge i 1986 spar­ke­de al­le de men­ne­sker ud af hans liv, som hun mista­enk­te for at ha­ve skjul­te øko­no­mi­ske mo­ti­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.