Den stør­ste be­gra­ves i stor­hed

BT - - NYHEDER -

MINDEHØJTIDELIGHED Han blev med ret­te kaldt verdens stør­ste bok­ser. Og når Muham­maad Ali på fre­dag ta­ger en­de­lig af­sked med den­ne ver­den, bli­ver det i sand­hed en stor be­gra­vel­se. Ef­ter Muham­mad Alis eget øn­ske har fa­mi­li­en nem­lig in­vi­te­ret hele ver­den med.

Mens fa­mi­li­en tors­dag hol­der en pri­vat ce­re­mo­ni i et af hjem­by­en Lou­isvil­les be­gra­vel­ses-ka­pel­ler, bli­ver fre­da­gens min­de­høj­ti­de­lig åben for en­hver, der måt­te øn­ske at del­ta­ge. Og der­til kom­mer, at hele min­de­høj­tid­lig­he­den vil bli­ve vist li­ve via The Muham­mad Ali Cen­ters hjem­mesi­de.

Li­ge­le­des ef­ter Muham­mad Alis eget øn­ske lig­ger det fast, at USAs tid­li­ge­re pra­esi­dent Bill Cl­in­ton, som var en na­er ven af bok­se­ren, bli­ver blandt de ta­le­re, der skal for­sø­ge at sa­et­te ord på Muham­mad Alis stor­hed som bok­ser og men­ne­ske.

Men må­ske har Ali al­le­re­de selv sagt dét, der skal si­ges?

I et in­ter­view med Play­boy i 1975 blev han spurgt, hvor­dan han ger­ne vil­le min­des ef­ter sin død. Og det rø­ren­de svar lød:

»Jeg vil ger­ne hu­skes som en mand, der vandt VM-tit­len tre gan­ge, som var hu­mo­ri­stisk, og som be­hand­le­de al­le or­dent­ligt. Som en mand, der al­drig så ned på dem, der så op til ham, og som hjalp så man­ge, som han kun­ne. Som en mand, der - li­ge­gyl­digt hvad - stod fast på dét, han tro­e­de på. Som en mand, der gen­nem tro og ka­er­lig­hed for­søg­te at for­e­ne men­ne­sker. Og hvis det skul­le va­e­re for me­get af det go­de, så vil jeg stil­le mig til­freds med at bli­ve hu­sket som en stor bok­ser, der blev en le­der og en cham­pion for sit folk. Og jeg vil­le ik­ke en­gang ha­ve no­get imod, hvis folk glem­te, hvor flot jeg var.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.