It­ter strid

BT - - NYHEDER -

ek­sem­pla­rer og går som varmt brød. I alt ind­be­ta­ler kø­ber­ne me­re end 191.000 kr., men Hen­ning Els­ner og Jan H. Clau­sen skri­ver al­drig de­res af­ta­ler ned – og i dag har de vidt for­skel­li­ge ud­la­eg­nin­ger af, hvad der er ble­vet af­talt.

Men af sa­gens bi­lag og regn­skab, som BT har gen­nem­gå­et, frem­går det, at Hen­ning Els­ner bl.a. har få­et en com­pu­ter, an­dre små­ting og 2.000 kr. i kon­tan­ter. I alt har han få­et va­er­di­er for 25.553,50 kr.

Af regn­ska­bet frem­går det og­så, at Jan H. Clau­sen har truk­ket godt 26.000 kr., sva­ren­de til en tred­je­del af pro­jek­tets over­skud på ca. 78.000 kr., ud til sig selv. Og i dag er al­le pen­ge­ne, der løb ind i sel­ska­bet Clau­senPublis­hing IVS, som Jan H. Clau­sen kon­trol­le­rer, brugt. Det be­kra­ef­ter re­visoren over for BT.

»Han sco­rer mi­ne pen­ge, ef­ter at han har skre­vet, at han vil hja­el­pe mig non-pro­fit,« si­ger Hen­ning Els­ner.

BT mø­der ham sy­døst for Kø­ge, hvor han har slå­et sit telt op na­er Stevns Na­tur­cen­ter. Han er sam­men med hund­en Fe­lix på vej Dan­mark rundt. Un­der­vejs skri­ver han om sit liv på Fa­ce­book, sa­el­ger hjem­lø­sea­vi­sen Hus For­bi, le­ver af al­mis­ser, li­ge­som han af og til over­nat­ter hos venner og be­kend­te, han kom­mer for­bi, forta­el­ler han. Vil­le kø­be cam­ping­vogn Så­dan har det va­e­ret si­den 2011, da han ‘traf det des­pe­ra­te valg at bli­ve hjem­løs’, ef­ter at et slags­mål med for­sik­rings­sel­ska­bet Top­dan­mark re­sul­te­re­de i en ga­eld på halvan­den mil­li­on kro­ner, som han sta­dig sla­e­ber rundt på.

»Me­nin­gen var, at jeg skul­le kø­be en cam­ping­vogn, som jeg kan bo i, for pen­ge­ne fra sal­get af ka­len­de­ren,« si­ger Hen­ning Els­ner, der fø­ler sig snydt og bed­ra­get.

»Det har va­e­ret en stor fejl at ind­gå det sam­ar­bej­de,« si­ger han.

»Der har al­drig va­e­ret så­dan en af­ta­le. Han sag­de, at han vil­le bli­ve glad for at få lidt PR, og det har han få­et. Han skri­ver til mig, at han vil gø­re det non-pro­fit – og så ta­ger han en tred­je­del af over­skud­det,« si­ger Hen­ning Els­ner. Han til­fø­jer: »Han skul­le ba­re na­ev­nes i nog­le hi­sto­ri­er på Fa­ce­book. Det er han ble­vet, der står Clau­senPublis­hing på ka­len­de­ren - og der er ble­vet vist bil­le­der af den på Fa­ce­book.«

»Min po­si­tion som hjem­løs er no­get lort. Sagen er, at jeg ik­ke har pa­pir på en skid, men en mundt­lig af­ta­le er vel li­ge så bin­den­de,« si­ger Hen­ning Els­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.