’For­byd mail ef­ter ar­bej­de’

Det me­ner de i virk­som­he­der­ne

BT - - NYHEDER -

er sten­sik­kert no­get, som kan stres­se folk,« si­ger hun.

»Når det kom­mer til stress, det psy­ki­ske ar­bejds­mil­jø og ret­ten til at kob­le af, har fag­for­e­nin­ger­ne vir­ke­lig so­vet i ti­men. I dag har rig­tig man­ge virk­som­he­der en triv­selspo­li­tik, og de­ri kun­ne det sag­tens ind­gå.«

Iføl­ge rap­por­ter af Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed, er an­tal­let af dan­ske­re med stress sti­gen­de.

I 1987 føl­te 5,8 pro­cent af be­folk­nin­gen sig stres­se­de - i 2010 var an­de­len vok­set til 12,8 pro­cent. E-MAIL BT har spurgt et par af de stør­ste dan­ske virk­som­he­ders HR-che­fer og til­lids­ma­end om de­res for­hold til mail-kor­re­spon­dan­cer uden for ar­bejds­ti­den. DLG Sig­ne Bir­git­te Sch­mid, HR-ud­vik­lings­chef: 5-10 Mads Peter Mad­sen, fa­el­lestil­lids­mand: »Jeg har ik­ke mod­ta­get no­gen ar­bejds­re­la­te­re­de e-mails sid­ste we­e­kend, men det sker da ind imel­lem.« Sig­ne Bir­git­te Sch­mid, HR-ud­vik­lings­chef: »Nej. Det er ik­ke no­get, der stres­ser.« Mads Peter Mad­sen, fa­el­lestil­lids­mand: »Nej, det er et fint ni­veau. Man kan jo la­de va­e­re med at la­e­se dem.« Sig­ne Bir­git­te Sch­mid, HR-ud­vik­lings­chef: »Det er en na­tur­lig del af ar­bej­det, der og­så gør, at det bli­ver min­dre stres­sen­de, når man be­gyn­der ar­bej­det man­dag mor­gen.« Mads Peter Mad­sen, fa­el­lestil­lids­mand: »En sms bli­ver man nødt til

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.