Au­stra­li­en ramt af to dø­de­li­ge ha­jan­greb

BT - - NYHEDER -

HAVETS SKRAEK For an­den gang på en uge har en au­stra­li­er mi­stet li­vet i et angreb fra en stor haj. Det er sket na­er by­en Perth i den ve­st­li­ge del af lan­det. Det skri­ver det au­stral­ske nyheds­me­die ABC, ef­ter at en hårdt sår­et kvin­de blev fun­det i van­det ved den lil­le by Min­da­rie nord for Perth.

»Po­li­ti og red­nings­per­so­nel an­kom til ste­det og lo­ka­li­se­re­de en kvin­de, der var af­gå­et ved dø­den. Den af­dø­de har markante ska­der, der stemmer overens med dem, der vil­le kom­me fra et ha­jan­greb. Men den en­de­li­ge dødsår­sag er ik­ke of­fi­ci­elt af­gjort,« si­ger en tals­mand for po­li­ti­et iføl­ge ABC News. Sur­fer død ef­ter bid Fre­dag dø­de den 29-åri­ge sur­fer Ben Ger­ring af de bid, han tirs­dag hav­de få­et, fra hvad der for­modes at va­e­re en stor hvid­haj. Han blev tirs­dag fun­det i van­det na­er by­en Man­du­rah li­ge syd for Perth.

Vid­ner forta­el­ler iføl­ge ABC, at hans ene ben var bidt af over kna­e­et, mens ska­der på hans sur­f­bra­et in­di­ke­rer, at der er ta­le om et angreb fra en hvid­haj.

Ef­ter­føl­gen­de blev en hvid­haj på 4,2 me­ter fan­get i na­er­he­den af, hvor Ben Ger­ring blev angrebet. Det har dog iføl­ge ABC ik­ke va­e­ret mu­ligt at si­ge, om det var den, der angreb sur­fe­ren. Kri­tik af myn­dig­he­der­ne Angrebet har skabt frygt blandt de lo­ka­le i om­rå­det, der er kendt for si­ne stran­de og si­ne sur­fe­re.

»Vi har hele tiden ment, at det var et sik­kert om­rå­de, men det fø­les ik­ke sik­kert la­en­ge­re. Der er set fle­re ha­jer, men det har al­drig føl­tes som en re­el trus­sel. Nu er det hele me­get vir­ke­ligt,« si­ger Peter Beard­mo­re, en lo­kal sur­fer, til ABC.

Angrebet på Ben Ger­ring har ud­løst kri­tik af myn­dig­he­der­ne, der tid­li­ge­re på da­gen hav­de få­et mel­din­ger om en 3,5 me­ter lang hvid­haj i om­rå­det, men und­ladt at ryk­ke ud med stør­re ad­vars­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.