SØVAERNETS NYE KAEMPER

BT - - NYHEDER -

KAMERA Ter­mogra­fisk kamera, som kan bru­ges til over­våg­ning, til at ta­ge bil­le­der samt ud­pe­ge mål, li­ge­som der er in­frarødt kamera. *Er ik­ke med i den dan­ske ver­sion, men kan op­da­te­res med tek­no­lo­gi­en. MILITAERT ISENKRAM FWD (ANTENNE FOR DATAKOMMUNIKATION) Her­fra kan in­for­ma­tion og bil­le­der sen­des til og mod­ta­ges fra an­dre en­he­der, ek­sem­pel­vis ski­be på ha­vet el­ler til land. og så er den en mo­der­ne ma­ri­tim he­li­kop­ter, som un­der­støt­ter vo­res ope­ra­tio­ner me­get bed­re,« si­ger Kim Bo Mei­er, der er kom­man­dør i For­svars­mi­ni­ste­ri­ets Ma­te­ri­el- og Ind­købs­sty­rel­se.

»Og jeg kan love for, at pi­lo­ter­ne gla­e­der sig til at bru­ge de nye he­li­kop­te­re,« si­ger han. Ko­ster 4 mia. kr. Det nye mi­li­ta­e­re grej, som har ko­stet fi­re mil­li­ar­der kro­ner, fejres i dag med en mod­ta­gel­ses­ce­re­mo­ni på fre­gat­ten Iver Hu­it­feldt ved Lan­ge­linje Kaj på Øster­bro, hvor blandt an­det for­svars­mi­ni­ster Peter Chri­sten­sen (V) og kron­prins Fre­de­rik vil ka­ste VIP-glans over be­gi­ven­he­den. TORPEDOER* Torpedoer til at til­in­tet­gø­re ubå­de. SELVFORSVARSSYSTEM Selvforsvarssystem, som ad­va­rer be­sa­et­nin­gen, hvis he­li­kop­te­ren bli­ver be­skudt samt af­va­er­ger trus­len. HELLFIRE MISSILER* Pra­e­ci­sions­mis­si­ler til min­dre mål. UBÅDS-SONAR* Sa­en­kes ned i van­det og kan ved hja­elp af lyd­bøl­ger fin­de frem til ubå­de i van­det. Lynxhe­li­kop­ter­ne er vir­ke­lig neds­lid­te, og Sea­hawk­he­li­kop­te­ren er med sin stør­rel­se og ra­di­us en god er­stat­ning

He­li­kop­ter­ne skal blandt an­det as­si­ste­re for­sva­rets ski­be i in­ter­na­tio­na­le op­ga­ver og i na­tio­na­le op­ga­ver. MASKINGEVAER Den dan­ske ud­ga­ve kan ud­ru­stes med et tungt maskingevaer – 12,7 mm. DET SKAL HE­LI­KOP­TER­NE BRU­GES TIL

De bli­ver en del af over­våg­nin­gen af de dan­ske og nor­dat­lan­ti­ske far­van­de, li­ge­som Sea­hawk-he­li­kop­ter­ne skal del­ta­ge i ef­ter­søg­nin­ger og red­nings­ak­tio­ner.

De kan og­så bru­ges til spe­ci­alstyr­ke-ope­ra­tio­ner og til at pa­ci­fi­ce­re pira­ter, men som ud­gangs­punkt er de ik­ke ud­ru­stet til re­gu­la­e­re kamp­hand­lin­ger. Uden missiler He­li­kop­ter­ne har mu­lig­hed for at bru­ge et 12,7 mm maskingevaer, men har mod­sat det ame­ri­kan­ske søva­ern US Navys til­sva­ren­de he­li­kop­te­re hver­ken Hellfire-missiler in­stal­le­ret el­ler ud­styr til at lo­ka­li­se­re ubå­de.

»Men he­li­kop­ter­ne kan op­da­te­res med nyt ud­styr, hvis det vi­ser sig at va­e­re nød­ven­digt,« si­ger Kim Bo Mei­er.

MH-60R Sea­hawk, som he­li­kop­te­ren helt pra­e­cist hed­der, af­lø­ser nog­le al­dren­de bri­ti­ske Lynx-he­li­kop­te­re, som for­sva­ret køb­te helt til­ba­ge i 1980.

Og iføl­ge en eks­pert er ud­skift­nin­gen i den grad nød­ven­dig.

»Lynx-he­li­kop­ter­ne er vir­ke­lig neds­lid­te, og Sea­hawk-he­li­kop­te­ren er med sin stør­rel­se og ra­di­us en god er­stat­ning,« si­ger An­dreas Krog, der hol­der fored­rag om dan­ske kamp­fly og blandt an­det dri­ver me­di­et nyt­kamp­fly.dk.

• For­sva­rets ni nye Sea­hawk­he­li­kop­te­re er ud­vik­let til at ope­re­re til søs fra krigs­ski­be, og de skal bru­ges til blandt an­det pa­trul­je­ring i Nor­dat­lan­ten (Grøn­land og Fa­e­rø­er­ne), ge­ne­rel far­vandsover­våg­ning, fi­ske­ri­in­spek­tion og ef­ter­søg­nin­ger. • Der­u­d­over kan de bru­ges til spe­ci­alstyr­ke-ope­ra­tio­ner og mod pira­te­ri. He­li­kop­ter­ne er pro­du­ce­ret i USA af Lo­ck­he­ed Mar­tin og Si­kor­sky.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.