Kra­e­ver mil­li­o­ner for Don Ø’s kurs­fup

BT - - NYHEDER -

har er­kla­e­ret sig eni­ge. Clip­pers krav skal ik­ke ind i straf­fesa­gen.

Det er så kom­plekst, at det vil kra­e­ve en ’be­ty­de­lig be­vis­fø­rel­se og en stil­ling­ta­gen til er­stat­nings­ret­li­ge spørgs­mål, som ef­ter de­res ka­rak­ter ik­ke eg­ner sig til at bli­ve på­dømt un­der en doms­mands­sag’, står der i ken­del­se. Kan en­de med ci­vil rets­sag Imid­ler­tid har Clip­per Group ik­ke gi­vet op. Ken­del­sen er ble­vet an­ket til Hø­jeste­ret, hvor spørgs­må­let nu lig­ger til af­gø­rel­se.

Fast­hol­des af­vis­nin­gen, er Clip­per hen­vist til at fø­re en sa­er­skilt ci­vil rets­sag om er­stat­ning el­ler ej.

Ved by­ret­tens dom i sep­tem­ber sid­ste år blev Par­ken straf­fet med en bø­de på en mil­li­on kro­ner. Flem­m­ing Østergaard og Jør­gen Gli­strup blev idømt fa­engsel i hen­holds­vis fi­re og seks må­ne­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.