’ ’

BT - - DEBAT -

brugt til at ra­di­ka­li­se­re men­ne­sker for at få dem til at be­gå me­get al­vor­li­ge for­bry­del­ser el­ler rej­se i hel­lig krig, er der selvsagt ta­le om me­get sto­re pro­ble­mer. Og kom­mer re­ge­rin­gen med for­slag for at kom­me det til livs, er vi be­stemt ik­ke af­vi­sen­de og vil gla­e­de os til at kig­ge på det. I en rets­stat er det helt cen­tralt, at en uaf­ha­en­gig dom­mer af­gør, hvad der er ulov­ligt

ik­ke, at det vil ha­ve en ef­fekt, hvis in­ter­ne­tud­by­de­re kan blo­ke­re og luk­ke dan­ske hjem­mesi­der. Vi ri­si­ke­rer der­i­mod at gi­ve Is­la­misk Stat mu­lig­hed for at på­pe­ge, at de­mo­kra­ti­et og yt­rings­fri­he­den ik­ke ga­el­der for al­le, men kun for dem, der er eni­ge med Sø­ren Pind. Der­i­mod skal vi fort­sat mod­ar­gu­men­te­re og dis­ku­te­re, hvorfor det er for­kert at ha­ve un­der­tryk­ken­de hold­nin­ger og ta­en­ke vold som en løs­ning. Og så skal vi fort­sa­et­te det lan­ge, fore­byg­gen­de ar­bej­de, som PET, so­ci­al­me­d­ar­bej­de­re og fol­ke­sko­lela­e­re­re gør hver ene­ste dag.

DES­U­DEN TROR JEG NÅR IN­TER­NET­TET BLI­VER

og dan­ske stats­bor­ge­re er al­vor­lig. Og in­ter­net­tet har åb­net for en ra­ek­ke nye mu­lig­he­der for is­la­mi­ster og mør­ke­ma­end til at spre­de ek­stre­mi­stisk pro­pa­gan­da. Der er des­u­den per­so­ner her­hjem­me i for ek­sem­pel ghet­to­er el­ler pa­ral­lel­sam­fund, der prø­ver at opild­ne un­ge men­ne­sker til at tra­ef­fe valg, der er ska­de­li­ge for dem selv og for sam­fun­dets sik­ker­hed. Vi skal ik­ke ba­re la­de stå til og tro, at pro­ble­mer­ne for­svin­der af sig selv. Der­i­mod har sam­fun­det en for­plig­tel­se til at slå igen mod de kra­ef­ter, der tru­er sam­fun­det.

TRUS­LEN MOD DAN­MARK

hele tiden. Og der­for må vi og­så kon­stant ta­ge nye ini­ti­a­ti­ver for at kom­me uva­es­net til livs. Selv­om vi for ek­sem­pel al­le­re­de har ind­ført in­drej­se­for­bud til blandt an­det Sy­ri­en, har vi en for­plig­tel­se til at fort­sa­et­te med at fore­byg­ge ter­ror, al­vor­li­ge for­bry­del­ser, el­ler at dan­ske stats­bor­ge­re el­ler her­bo­en­de ud­la­en­din­ge bi­dra­ger til det her el­ler an­dre ste­der på klo­den.

IN­TER­NET­TET UDVIKLER SIG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.