Nej, in­gen blo­ke­ring uden dom­mer­ken­del­se

BT - - DEBAT -

PER­NIL­LE SKIPPER

en pro­pa­gan­da­ma­ski­ne, som vi skal gø­re alt for at stop­pe. Og der er in­gen tvivl om, at der og­så i Dan­mark fin­des ek­stre­mi­sti­ske og an­ti­de­mo­kra­ti­ske hold­nin­ger. Men i en rets­stat er det helt cen­tralt, at en uaf­ha­en­gig dom­mer af­gør, hvad der er ulov­ligt og ik­ke er det – og­så hvad an­går hjem mesi­der, og om myn­dig­he­der­ne kan blo­ke­re dem. Sø­ren Pind kan ar­gu­men­te­re for, at det tek­nisk set hel­ler ik­ke er myn­dig­he­der­ne, men in­ter­netd­by­der­ne der luk­ker for hjem­mesi­der­ne. Men det er sta­dig myn­dig­he­der­ne i form af po­li­ti­et og ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten, der be­der ud­by­der­ne om at blo­ke­re for dem. Så det vil ba­re va­e­re en om­gå­el­se af reg­ler­ne om, at man skal ha­ve en dom­mer­ken­del­se for at blo­ke­re for ad­gan­gen til en hjem­mesi­de.

IS­LA­MISK STAT HAR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.