Dan­mark, nu blun­der du

BT - - DEBAT -

Nog­le gan­ge vir­ker ud­form­nin­ger af ka­no­ner som en slags avan­ce­ret be­ska­ef­ti­gel­ses-te­ra­pi for brok­ho­ve­der

KULTURMINISTER BERTEL HAARDER lan­ce­rer i dag en ind­sam­ling - ik­ke af pen­ge el­ler tom­me fla­sker, men dansk­hed. Fra man­dag mor­gen kan dan­sker­ne via so­ci­a­le me­di­er og på dan­marks­ka­non.dk stil­le for­slag om, hvil­ke va­er­di­er, tra­di­tio­ner og be­va­e­gel­ser der har sam­let os som folk. GRUNDLOVSDAG SØN­DAG BØD på man­ge ta­ler om Dan­mark og dansk­hed. Hver po­li­ti­ker sit bud. Jeg hør­te selv tre ta­ler, der på me­get for­skel­li­ge må­der be­rør­te em­net. Hen­rik Da­hl fra Li­be­ral Al­li­an­ce tal­te om, at det var en vig­tig del af det dan­ske de­mo­kra­ti, at in­gen må få for me­get magt - og ud­tryk­te en vis be­kym­ring for cen­tra­lad­mi­ni­stra­tio­nens magt. Bertel Haarder var lidt sur over, at ar­ran­ge­men­tet lå i kir­ke­ti­den, men kon­klu­de­re­de ’så lad gå da, den­ne ene gang’, hvor­ef­ter han tal­te om bl.a. ima­maf­ta­len og Dan­marks re­la­tivt hø­je pro­duk­tion af så­kald­te sy­ri­en­kri­ge­re, men han kom og­så om­kring dan­marks­ka­no­nen. Til slut kom en ta­le fra Me­re­te Dea Lar­sen fra Dansk Fol­ke­par­ti, der tal­te om det dan­ske min­dre­tal i Tys­kland, men og­så om sovs og spørgs­mål fra hen­des dren­ge om, hvorfor ud­la­en­din­ge ik­ke ta­ler dansk. Det var må­ske et me­get godt blik på, hvor for­skel­ligt vi op­le­ver dansk­he­den. Men det var og­så et blik på dan­ske tra­di­tio­ner, at det el­lers vel­be­søg­te grund­lovs­mø­de på Gre­ve Mu­se­um ik­ke møn­stre­de man­ge hver­ken un­ge el­ler bru­ne an­sig­ter. NOG­LE GAN­GE VIR­KER ud­form­nin­ger af ka­no­ner som en slags avan­ce­ret be­ska­ef­ti­gel­ses­te­ra­pi for de brok­ho­ve­der, der fyl­der spal­ter­ne med ra­se­ri over hi­sto­ri­e­løs­hed, man­gel på dan­nel­se og kul­tu­rel dår­skab. Det er dog sja­el­dent dem, der la­der vre­den ta­le gen­nem pen­nen, der en­der med at en­ga­ge­re sig ak­tivt i ud­for­m­in­gen af ka­no­ner. Det er pro­fes­sio­nel­le, som un­der­vi­se­re og em­beds­ma­end, og så­kaldt al­min­de­li­ge men­ne­sker, som og­så gen­nem tiden har stemt på Dan­marks na­tio­nal­fugl og fa­vo­ri­tret. Det bli­ver ae­r­ligt talt me­get nemt fler­tal­let, der be­kra­ef­ter sig selv i tek­sten fra den gam­le Shu-bi-du­a­sang ’der fin­des an­dre men’sker end dem, der er dan­ske. De bor i hu­ler og slås hele da’en’. Den fa­re er Søs Ma­rie Serup, En ny­født dan­sker kan for­ven­te at le­ve i 80,6 år. Er det en til­stra­ek­ke­lig lang nok le­ve­tid?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.