Ot­te ve­je til en skøn tred­je al­der

BT - - NYHEDER -

KOST: FY­SISK SUNDHED: Få in­spira­tion til et sun­de­re liv med gu­i­des på BT PLUS MENTAL SUNDHED: SO­CI­A­LE RELATIONER: RO OG HVILE: FRITID: ØKONOMI: IDENTITET:

Ef­ter 50 års al­de­ren mi­ster du år­ligt ca. 1 pct. mu­skel­mas­se og -styr­ke, så det er nu, du skal sik­re, at du og­så i frem­ti­den kan va­e­re fy­sisk ak­tiv og kla­re dig selv. Sørg der­for for at spi­se pro­te­in bå­de mor­gen, mid­dag og af­ten. Det kan bå­de va­e­re i form af kød, fisk, bøn­ner og nød­der. Sørg ge­ne­relt for at spi­se va­ri­e­ret og følg de ot­te ko­st­råd.

Me­re end halv­de­len over 55 år ram­mes af hjer­te­kar-syg­dom, og uden mo­tion øges din ri­si­ko. Musku­la­tu­ren om­kring hjertet bli­ver sti­ve­re, i takt med at vi bli­ver ae­l­dre. Men hvis du dyr­ker mo­tion, kan du styr­ke hjer­temusku­la­tu­ren og nedsa­et­te ri­si­ko­en med over 30 pro­cent. Hjer­te­for­e­nin­gen an­be­fa­ler 30 mi­nut­ter om da­gen, og det be­hø­ver ik­ke at va­e­re løb og cyk­ling. Ef­fek­tivt ha­ve­ar­bej­de el­ler en rask gå­tur kan og­så gø­re det. Et pul­sur el­ler en skridt­ta­el­ler kan va­e­re en god mo­ti­va­tion. Sørg for - uan­set om du er ble­vet syg el­ler ej - fort­sat at hol­de dig i gang. Tra­e­ning kan ha­ve en po­si­tiv ef­fekt på et syg­doms­for­løb samt din al­me­ne funk­tion og velva­e­re. Styr­ke­tra­e­ning er og­så ef­fek­tiv tra­e­ning, det be­hø­ver ik­ke at va­e­re man­ge ki­lo, du ba­e­rer rundt på, før du kan ma­er­ke en for­skel på kort tid. Sidst, men ik­ke mindst, er det og­så vig­tigt at ar­bej­de med smi­dig­he­den og ud­for­dre ba­lan­cen. Gå på trap­per el­ler en kring­let sko­vsti. Øv dig i at stå på ét ben og start evt. yo­ga el­ler tai­chi. På fin­der du en lang ra­ek­ke gu­i­der om sundhed, syg­dom, kost og mo­tion. La­es me­re på

Når vi ae­l­des, sker der en re­duk­tion af for­bin­del­ser mel­lem de en­kel­te ner­ve­cel­ler i hjer­nen. Vo­res hjer­ne bli­ver min­dre, og den ar­bej­der ik­ke så godt, som den gjor­de, da vi var yn­gre. Un­der­sø­gel­ser har dog vist, at jo me­re man hol­der sin hjer­ne i gang, de­sto lang­som­me­re ae­l­des den. En må­de at hol­de den i gang på kan f.eks. va­e­re ved at gø­re nog­le ting, man el­lers ik­ke gør. Som f.eks. at cyk­le en an­den vej, hand­le i en an­den bu­tik, ta­ge i te­a­tret i ste­det for bif­fen, lø­se en krydsord el­ler an­det, hvor man ud­for­drer si­ne va­ner.

Styrk di­ne ven­ska­ber - og få nye. Forsk­ning har vist, at so­ci­a­le relationer igen­nem hele li­vet øger din le­ve­tid. Sørg der­for for at ple­je di­ne ven­ska­ber el­ler skab nye relationer. Be­gynd f.eks. med at la­ve fri­vil­ligt ar­bej­de, meld dig ind i en la­e­se­klub el­ler be­gynd med en ny ak­ti­vi­tet. Er du stop­pet med at ar­bej­de og der­for har me­re tid til overs, kan det må­ske og­så va­e­re en idé at gen­op­ta­ge kon­tak­ten til gam­le venner, som du ik­ke hav­de

tid til at se, da du ar­bej­de­de.

Man­ge kvin­der får med al­de­ren sva­e­re­re ved at sove. Til gen­ga­eld er der fle­re ma­end, som med al­de­ren udvikler søv­nap­nø - en til­stand med ur­e­gel­ma­es­sig­he­der i ån­de­d­ra­et­tet. Søv­nen er vig­tig for, at krop­pen kan genop­byg­ge sig selv - og det ga­el­der og­så i den se­ne al­der. Sørg for at bru­ge krop­pen ak­tivt i lø­bet af da­gen, så du er fy­sisk tra­et og kan fal­de i søvn om af­te­nen. Du kan godt ny­de et glas rød­vin el­ler to til ma­den, men drop al­ko­hol, kaf­fe og nat­mad li­ge før sen­ge­tid, da det går ud over din søvn. Sovepi­l­ler kan va­e­re nød­ven­di­ge i en kor­te­re pe­ri­o­de, men ta­ger du dem i me­re end to-tre uger, stop­per de med at vir­ke, for­di krop­pen har vaen­net sig til dem.

Når du bli­ver pen­sio­nist, får du en ene­stå­en­de mu­lig­hed for at gø­re de ting, du må­ske ik­ke synwes, du hav­de tid til, da du ar­bej­de­de. Det kan f.eks. va­e­re rej­ser sam­men med di­ne na­er­me­ste, sport­sak­ti­vi­te­ter, fri­vil­ligt ar­bej­de, samva­er med venner med me­re. Det kan og­så va­e­re, du får me­re tid sam­men med din part­ner. Sørg for at dyr­ke en ak­tiv fritid, hvis du kan, da det er med til at styr­ke so­ci­a­le re­al­tio­ner og gi­ve me­ning i til­va­e­rel­sen.

Når du går på pen­sion, er det vig­tigt med en lang­sig­tet øko­no­mi­plan. Sørg der­for for at du i sam­råd med en rå­d­gi­ver får ta­get høj­de for de for­skel­li­ge ud­giftspo­ster, som f.eks. mad, el, vand og trans­port. Husk dog og­så at ska­be plads i bud­get­tet til rej­ser, re­stau­rant­be­søg, hob­by­er med vi­de­re. De ufor­ud­se­te ud­gif­ter kan og­så kra­e­ve øko­no­mi­ske re­ser­ver. Selv om du må­ske i man­ge år har drømt om at spil­le golf i ti­me­vis el­ler rej­se jor­den rundt, når du går på pen­sion, så kan det al­li­ge­vel hur­tigt bli­ve tri­vi­elt og må­ske en­somt at gå der­hjem­me. Over­vej der­for, om du skal få et del­tids­ar­bej­de. Man­ge ar­bejds­plad­ser til­by­der og­så se­ni­o­r­ord­nin­ger, hvor du kan få an­dre funk­tio­ner, der må­ske ik­ke er så be­la­sten­de som dem, du al­tid har va­re­ta­get. Fri­vil­ligt ar­bej­de kan og­så gi­ve dig fø­lel­sen af at gø­re nyt­te, det kan va­e­re alt li­ge fra be­søgs­ven til lek­tie­hja­elp, du kan ka­ste dig over.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.