USAs sid­ste pra­esi­dent?

BT - - NYHEDER -

knap ta­en­ke på, hvad der vil ske, hvis Do­nald Trump bli­ver ind­vi­et i USAs top-hem­me­li­ge in­for­ma­tio­ner. In­gen kan selv­føl­ge­lig spå om frem­ti­den. Jeg ved der­for ik­ke, hvad det va­erst ta­en­ke­li­ge sce­na­rio vil va­e­re. Men som pra­esi­dent kan Do­nald Trump godt ska­be en in­ter­na­tio­nal diplo­ma­tisk kri­se. Hans ud­ta­lel­ser har jo al­le­re­de skabt be­kym­ring over hele ver­den. Og dét kan man vel ik­ke be­brej­de folk. Ta­enk, hvis du bo­e­de i et af de bal­ti­ske lan­de, og du hør­te Trump og Ruslands pra­esi­dent Vla­di­mir Pu­tin ro­se hin­an­den. Som bal­tisk bor­ger vil det gø­re dig ban­ge. Og som po­li­ti­ker vil det få dig til at over­ve­je nye frem­ti­di­ge stra­te­gi­er. Det vir­ke­lig skra­em­men­de,« si­ger Ni­els Bjer­re-Poulsen.

I USA kan den pen­sio­ne­re­de high school-la­e­rer Wil­li­am Ar­se­nault ik­ke se no­get galt i at stem­me på Trump.

»Do­nald Trump er ik­ke min fa­vo­rit – langt­fra. Men til vo­res pra­esi­dentvalg stemmer jeg na­e­sten al­tid

en kan­di­dat og ik­ke en kan­di­dat. Den­ne gang stemmer jeg så­le­des imod Hil­lary. Og der­for kan jeg kun se én mu­lig løs­ning, Do­nald Trump. Han ved ik­ke al­tid, hvad han ta­ler om. Men han er i det mind­ste bed­re end Hil­lary.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.