Der­for ha­der de Hil­lary

BT - - NYHEDER -

POLITIKERLEDE Vej­en til Do­nald Trumps suc­ces er ik­ke ale­ne ble­vet ba­net af mil­li­ar­da­e­rens egen po­pu­la­ri­tet, men og­så af Hil­lary Cl­in­tons man­gel på sam­me. Så­le­des vil mil­li­o­ner af ame­ri­ka­ne­re til pra­esi­dentval­get 8. novem­ber stem­me på Trump, for­di de er vil­de med hans bud­skab og stil. Og li­ge så man­ge vil stem­me på Trump, for­di de sim­pelt­hen ik­ke kan li­de al­ter­na­ti­vet, Hil­lary Cl­in­ton.

Man­ge af dis­se frem­ti­di­ge Trump­va­el­ge­re sto­ler ik­ke helt på mil­li­ar­da­e­rens døm­me­kraft og ev­ner. Og set med dan­ske øj­ne kan det va­e­re sva­ert at for­stå, hvorfor dis­se va­el­ge­re vil­le va­el­ge en så­dan per­son som de­res frem­ti­di­ge pra­esi­dent.

»Det er hel­ler ik­ke sa­er­ligt ra­tio­nelt,« si­ger den dan­ske USA-eks­pert Ni­els Bjer­re-Poulsen, der er lek­tor ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet, om det­te til­sy­ne­la­den­de had til Hil­lary Cl­in­ton. Helt ir­ra­tio­nelt »Ha­det er der. Men det vir­ker helt ir­ra­tio­nelt. Fra be­gyn­del­sen var Hil­lary Cl­in­ton klart den mest kva­li­fi­ce­re­de kan­di­dat. Og det ga­el­der nu me­re end no­gen­sin­de. Men der fin­des vir­ke­lig man­ge ame­ri­ka­ne­re, der ba­re ik­ke kan li­de Hil­lary Cl­in­ton. Må­ske er det hen­des stil, må­ske er det hen­des po­li­ti­ske er­fa­ring. Blandt man­ge ame­ri­kan­ske va­el­ge­re er der nem­lig op­stå­et en sta­erk mod­vil­je over for folk, der er dyg­ti­ge,« si­ger Ni­els Bjer­re-Poulsen. Blandt man­ge ame­ri­kan­ske va­el­ge­re er der en sta­erk mod­vil­je over for folk, der er dyg­ti­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.