Schweiz for­ka­ster bor­ger­løn

BT - - NYHEDER -

Va­el­ger­ne i Schweiz af­vi­ste ved en fol­ke­af­stem­ning i går et po­li­tisk for­slag om bor­ger­løn.

76,9 pro­cent af de af­giv­ne stemmer sag­de nej. Stem­me­pro­cen­ten var 46,9.

For­sla­get gik ud på, at al­le voks­ne schweize­re som ud­gangs­punkt skul­le ha­ve ret til at mod­ta­ge 2.500 schweizer­franc fra sta­ten som grun­dind­ta­egt hver må­ned – uan­set om de ar­bej­der el­ler ej. Det sva­rer til knap 17.000 kro­ner.

Per­so­ner, der tje­ner me­re end den ga­ran­te­re­de bor­ger­løn, skul­le iføl­ge for­sla­get ik­ke få pen­ge fra sta­ten.

Til­ha­en­ge­re af bor­ger­løn har ar­gu­men­te­ret med, at fle­re og fle­re job over­ta­ges af ma­ski­ner, der ik­ke be­hø­ver løn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.