Af­død pa­ves blod er stjå­let

BT - - NYHEDER -

BLODTYVERI Po­li­ti­et i Köln har få­et en no­get ut­ra­di­tio­nel op­ga­ve, ef­ter at et sa­er­ligt kla­e­destyk­ke er meldt for­s­vun­det fra ka­ted­ra­len i Köln, Köl­ner Dom. Iføl­ge po­li­ti­et er der det sa­er­li­ge ved kla­e­destyk­ket, at der er en drå­be af den af­dø­de pa­ve Jo­han­nes Paul II’s blod på det.

Po­li­ti­et si­ger, at en ga­est i kir­ken søn­dag mor­gen op­da­ge­de, at gen­stan­den med kla­e­destyk­ket er va­ek. Ga­e­sten sag­de det til an­sat­te i kir­ken, og så kom po­li­ti­et på sagen.

Kla­e­destyk­ket med pa­vens blod blev op­be­va­ret i et glas ved en sta­tue af pa­ve Jo­han­nes Paul II, der var le­der af den ka­tol­ske kir­ke fra 1978 til sin død i 2005.

Po­li­ti­et me­ner, at glas­set er fjer­net fra ste­det på et tids­punkt mel­lem lør­dag af­ten og søn­dag mor­gen.

Avi­sen Köl­ner Stadt-An­zei­ger skri­ver me­re pra­e­cist, at glas­set er for­s­vun­det mel­lem lør­dag klok­ken 19.00 og søn­dag klok­ken 07.55.

»Selv om va­er­di­en af ma­te­ri­a­let er lav, så har det en høj ån­de­lig va­er­di,« si­ger Gerd Ba­ch­ner, en le­den­de em­beds­mand i ka­ted­ra­len i en po­li­ti­er­kla­e­ring. Ap­pel til tyv Ba­ch­ner op­for­drer ty­ven til at le­ve­re glas­set med pa­vens blod til­ba­ge.

Köl­ner Stadt-An­zei­ger skri­ver, at blo­det kom­mer fra en prø­ve, som Jo­han­nes Paul gav kort før sin død i 2005.

Kla­e­destyk­ket har va­e­ret i ka­ted­ra­len si­den 2013.

Gerd Ba­ch­ner si­ger iføl­ge avi­sen, at der el­lers har va­e­ret et ae­res­ko­deks blandt ty­ve.

»Dom­kir­ken stja­e­ler man ik­ke fra,« si­ger han og til­fø­jer:

»Pa­ve Jo­han­nes Paul II be­va­e­ge­de hele ver­den. Han be­rør­te man­ge men­ne­sker og skab­te ef­terta­enksom­hed. Jeg ap­pel­le­rer til, at ger­nings­man­den el­ler ger­nings­ma­en­de­ne be­sin­der sig og le­ve­rer glas­set til­ba­ge.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.