De ri­ges le­ge­plads genåb­ner

BT - - NYHEDER -

RENOVERING Ef­ter na­e­sten fi­re års renovering er det ele­gan­te og be­røm­te Ho­tel Ritz i den fran­ske ho­ved­stad Paris at­ter klar til at ta­ge imod sit eks­klu­si­ve pu­bli­kum. Det åb­ner i dag, skri­ver det fran­ske nyheds­bu­reau AFP.

Alt er ik­ke helt klar end­nu. Tid­li­ge­re hav­de ho­tel­let 159 va­e­rel­ser. Nu er der 142, og nog­le af dem mang­ler end­nu en sid­ste hånd, in­den ga­ester­ne kan bru­ge dem.

Ho­tel Ritz er et sus af hi­sto­rie fra den in­ter­na­tio­na­le over­klas­se. Det lig­ger på Pla­ce Ven­do­me og blev grund­lagt i 1898 af schweize­ren Ces­ar Ritz.

Det blev et sted, hvor Char­lie Chaplin slog si­ne fol­der. Co­co Cha­nel kom her, og det har man­ge an­dre be­rømt­he­der igen­nem ti­der­ne og­så gjort.

Ho­tel­lets egyp­ti­ske ejer, Mo­ham­med Al-Fay­ed, sag­de før renove­rin­gen, at han vil­le for­vand­le det fem­stjer­ne­de ho­tel til et ’pa­lads - en ny ka­te­go­ri in­den for ho­tel­ler’.

Han af­sat­te 140 mil­li­o­ner eu­ro - lidt over en mil­li­ard kro­ner - til op­ga­ven. Man­dag får pu­bli­kum, el­ler i hvert fald folk med pen­ge, et ind­blik i, hvad så man­ge pen­ge kan gø­re ved et ho­tel.

Det blev dog al­le­re­de i 2014 med­delt, at Im­pe­ri­al Su­i­ten ik­ke rø­res. Den er en ef­ter­lig­ning af Ma­rie An­to­i­net­te’s sove­va­e­rel­se på Ver­sail­les.

Ritz har set me­get i si­ne over hund­re­de år som ba­se for verdens jet­set og ind­fly­del­ses­ri­ge per­so­ner.

Un­der An­den Ver­denskrig blev det kendt som et til­holds­sted for uden­land­ske for­fat­te­re som for ek­sem­pel Er­ne­st He­m­ingway, der i øv­rigt har få­et en bar opkaldt ef­ter sig.

I au­gust 1997 ind­traf en tra­ge­die. Den bri­ti­ske prin­ses­se Di­a­na bo­e­de på ho­tel­let sam­men med Al-Fay­eds søn, Do­di al-Fay­ed, men på vej va­ek fra Ho­tel Ritz blev de beg­ge dra­ebt ved en fa­erds­el­su­lyk­ke i en tun­nel.

Ho­tel­let har i øv­rigt og­så skre­vet sig ind i dansk po­li­tisk hi­sto­rie. Det var her, at da­va­e­ren­de un­der­vis­nings­mi­ni­ster, Ritt Bjer­re­gaard (S), valg­te at bo i for­bin­del­se med et mø­de i Paris.

Det fik hen­des re­ge­rings­chef, da­va­e­ren­de stats­mi­ni­ster An­ker Jør­gen­sen (S), til at fy­re hen­de i 1978.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.