Kul­tur Dansk ro­cks bed­ste ven

BT - - KULTUR -

AMBASSADØR på prom­ove­rin­gen af al­ter­na­tiv dansk ro­ck i ud­lan­det. David Fri­cke er en af dansk ro­cks bed­ste venner.

Mu­sikjour­na­li­sten er sta­dig my­re­flit­tig og nys­ger­rig; be­sø­ger bl.a. den aar­hu­si­an­ske Spot Festi­val, så of­te han kan - se­ne­st i år.

Det var ham, der sin tid så Su­ne Wag­ners og Sha­rin Foos Ra­veo­net­tes på Spot, ro­ste dem i verdens stør­ste mu­sik­ma­ga­sin Rol­ling Sto­ne - og der­med lag­de grun­den til en om­fat­ten­de in­ter­na­tio­nal kar­ri­e­re for den dan­ske duo.

Nu har han of­fent­lig­gjort si­ne an­be­fa­lin­ger fra årets Spot Festi­val på rol­ling­s­to­ne.com.

Som te­e­na­ger så Fri­cke en af Pink Floyds tid­lig­ste kon­cer­ter og vid­ste in­stink­tivt, at han skul­le skri­ve om mu­sik. Han ar­bej­de­de bl.a. som dj, ind­til han fik de før­ste skri­vejob i 80er­ne.

Han ar­bej­de­de i nog­le år som re­dak­tør på Rol­ling Sto­ne, men det er skri­ve­ri­er­ne, der har gjort ham så kendt, at Bru­ce Springs­te­en har jo­ket med, at han rin­ger til Fri­cke og spør­ger, om det pas­ser ham, at The E-Stre­et tur­ne­rer. Rejst med Clap­ton og Me­tal­li­ca Han har rejst med Eric Clap­ton og Me­tal­li­ca. Han er den sid­ste jour­na­list, der nå­e­de at in­ter­viewe Kurt Co­bain. Det var ham, Mi­cha­el Stipe rin­ge­de til for at forta­el­le om R.E.M.s op­løs­ning. Og som han, iføl­ge le­hig­hval­ley­li­ve.com sag­de un­der et fored­rag på et mu­se­um i Al­len­town, ’har han set Angus Yo­ung kon­stant bru­ge ilt­ma­sken ved si­den af sce­nen un­der en AC/DC-kon­cert’.

Da han så Ga­so­lin’ i New York, så han no­get, han kun­ne li­de. Mod­sat de fle­ste an­dre til­ste­de­va­e­ren­de.

»Ga­so­lin har al­tid ap­pel­le­ret til børn. Børn er nøg­len til, hvorfor ban­det sta­dig er så po­pu­la­ert. Der bli­ver sun­get på dansk og til­stra­ebt en en­kel­hed. Det er godt nok en ver­den, man ik­ke ken­der end­nu. Man har ik­ke va­e­ret på druk­tur, og der bli­ver snak­ket om ’Fl­o­ri­dor ja og Ce­lestin’ (Fra ’Det bed­ste til mig og mi­ne venner’, red.), men spro­get er EN­KELT. Man kan ta­ge det ind selv som 10-årig,« sag­de han til Whe­re2­go, da do­ku­men­tar­fil­men om Ga­so­lin’ hav­de pre­mi­e­re i 2006.

I dag har Fri­cke samt­li­ge Ga­so­lin’s vi­ny­ler stå­en­de der­hjem­me.

»Jeg delt­og før­ste gang på Spot Festi­val i 2002 og har va­e­ret til­ba­ge fle­re gan­ge. Jeg går al­tid der­fra med spa­en­den­de og fan­ta­sti­ske al­bum, no­ter der er skre­vet med stor en­tu­si­as­me og ét el­ler tre nye ynd­lings­band, der over tiden in­klu­de­rer The Ra­veo­net­tes, Un­der By­en, The Blue Van og Thee At­ta­cks,« skri­ver Fri­cke nu på sin blog.

Su­ne Wag­ner har se­ne­re be­kra­ef­tet, bl.a. over­for BT, at det var Fri­cke, der åb­ne­de dø­re­ne for de­res al­bum, der ret ek­stra­or­di­na­ert kun er ind­spil­let i én to­ne­art.

Duo­ens og dens bag­land måt­te end­da pres­se Spot Festi­va­lens le­del­se for over­ho­ve­det at kom­me med på festi­va­len, har Wag­ner for­talt i Gaf­fa:

»Jeg ta­enk­te, at ’hvis vi no­gen­sin­de skal ha­ve en mu­lig­hed for at kom­me

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.