Den ny La­ra Croft: ’Jeg spil­le­de Tomb Rai­der i smug’

BT - - TV/RADIO -

Der er bud ef­ter den sven­ske stjer­ne Ali­cia Vi­kan­der, der får til­budt den ene stjer­nerol­le ef­ter den an­den i sto­re Hol­lywood­film. Se­ne­st er det an­non­ce­ret, at hun skal spil­le den pi­stolsvin­gen­de actionhel­tin­de La­ra Croft i fort­sa­et­tel­sen af film­se­ri­en Tomb Rai­der, der bygger på com­pu­ter­spil­let af sam­me navn. Den pris­be­løn­ne­de sku­e­spil­ler er så glad for rol­len, at hun har tak­ket nej til en an­den ho­ved­rol­le i ’As­sas­sins Cre­ed’ – der i øv­rigt og­så bygger på et com­pu­ter­spil. Her skul­le hun ha­ve spil­let over for sin ka­e­re­ste Mi­cha­el Fassben­der, men det har Vi­kan­der alt­så drop­pet for at ka­ste sig hel­hjer­tet over den nye ’Tomb Rai­der’-film.

Den 27-åri­ge sku­e­spil­ler har nem­lig et gan­ske sa­er­ligt for­hold til hi­sto­ri­en og hel­tin­den La­ra Croft.

I det in­ter­na­tio­na­le film­ma­ga­sin To­tal Film af­slø­rer Ali­cia Vi­kan­der, at hun har va­e­ret fan af spil­let og fi­gu­ren, si­den hun var te­e­na­ger.

»Jeg spil­le­de Tomb Rai­der, da jeg var min­dre, selv­om jeg ik­ke måt­te for mi­ne fora­el­dre. Så jeg holdt det hem­me­ligt. Jeg hav­de hel­ler ik­ke man­ge ve­nin­der, der del­te min in­ter­es­se, men jeg var vild med at spil­le det,« si­ger den 27-åri­ge sku­e­spil­ler, der blev kendt i Dan­mark, før re­sten af ver­den tog hen­de til sig.

Det var nem­lig Ni­co­laj Ar­cels pris­be­løn­ne­de film ’En kon­ge­lig af­fa­e­re’, hvor hun spil­le­de over­for Mads Mik­kel­sen, der var med til at ba­ne vej­en for Vi­kan­der i ud­lan­det.

Det var i 2012, og si­den er det gå­et me­get hur­tigt for den om­bej­le­de sku­e­spil­ler, der modt­og

VEJ­RET I DAG

en Oscar for bed­ste kvin­de­li­ge birol­le tid­li­ge­re på året for sin rol­le som den dan­ske kunst­ner Ger­da We­ge­ner i ’The Da­nish Girl’.

»Jeg var til Oscar-fe­sten i 2013 med Ni­co­laj (Ar­cel), da ’En kon­ge­lig af­fa­e­re’ var indstil­let til en Oscar, og vi var to­talt im­po­ne­re­de af det hele der­ov­re. Og jeg su­ge­de det hele til mig, for­di jeg ta­enk­te, at jeg sik­kert al­drig fik mu­lig­he­den for at kom­me til den fest igen. Ba­re det at va­e­re indstil­let til en Oscar så tid­ligt i min kar­ri­e­re er et fan­ta­stisk klap på skul­de­ren, der forta­el­ler mig, at jeg er på ret­te vej,« sag­de Ali­cia Vi­kan­der, da BT tal­te med hen­de i fe­bru­ar.

’Tomb Rai­der Re­boot’ har pre­mi­e­re i 2017, men al­le­re­de til juli kan Vi­kan­der op­le­ves i sin na­e­ste sto­re Hol­lywood­film. I den fem­te Bour­ne-film, ’Ja­son Bour­ne’, der igen er in­stru­e­ret af Paul Gre­en­grass, har hun den ba­e­ren­de kvin­de­li­ge rol­le over­for Matt Da­mon.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.