’I er for ivri­ge’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PROP I »Fokus skal va­e­re de­fen­sivt. Vi skal va­e­re me­get sta­er­kt or­ga­ni­se­ret. Vi har slup­pet mål ind i al­le tre kam­pe, og det skal vi ha­ve stop­pet. Vi kun­ne ha­ve und­gå­et at kom­me i pro­ble­mer mod Bos­ni­en, hvis vi hav­de stå­et bed­re på ba­nen. Et hold skal kun­ne or­ga­ni­se­re sig, så det er da­ek­ket ind i for­hold til fejl så­som tab­te du­el­ler, fejl­af­le­ve­rin­ger og så vi­de­re. Det er vig­tigt, at vi kig­ger på det. Vi har man­ge un­ge spil­le­re, og un­ge spil­le­re er må­ske nog­le gan­ge for ivri­ge. De vil ger­ne gø­re det bed­ste, de kan, og så kom­mer de nog­le gan­ge til at stå lidt for­kert. Det må vi få fjer­net,« sag­de Åge Ha­rei­de in­den tra­e­nin­gen.

Det hold, han send­te på ba­nen fre­dag, var i gen­nem­snit 24,8 år gam­melt, hvil­ket ik­ke ba­re er gen­nem­snit­ligt 15 må­ne­der yn­gre end Morten Ol­sens sid­ste star­top­stil­ling, men og­så yn­gre end no­gen af de 32 hold, der for to år si­den delt­og ved VM i Bra­si­li­en. Det ér alt­så et uhy­re ungt hold, og det har be­tyd­ning, Skal ha­ve er­fa­ring »Vi har seks spil­le­re, som er kom­met ud af den sid­ste år­gang af U21hol­det. Du kan ik­ke for­ven­te, at de har al­ver­dens er­fa­ring, og det må de skaf­fe sig. De spil­ler på et godt ni­veau, men de skal og­så ha­ve er­fa­ring fra et in­ter­na­tio­nalt ni­veau. Man­ge hold, der har suc­ces, har en høj gen­nem­snitsal­der, og det er der en grund til. Er­fa­ring be­ty­der me­get i in­ter­na­tio­nal fod­bold,« sag­de Åge Ha­rei­de.

Nu kun­ne han jo så ba­re va­el­ge at bru­ge nog­le fle­re ru­ti­ne­re­de spil­le­re, og han har og­så luf­tet idéen om at sa­et­te Wil­li­am Kvist ind i ste­det for Højb­jerg, li­ge som Las­se Schö­ne ren­der rundt med 30 år på ba­gen og en god er­fa­ring, men alt ty­der på, at han va­el­ger frem­ti­dens folk og bru­ger de kom­men­de da­ge på at få dem til at klik­ke sam­men. Og som han si­ger:

»Selv­føl­ge­lig vil vi al­tid vin­de. Det er me­get vig­tigt. Og­så for kul­tu­ren. Det er vig­tigt at vin­de al­le kam­pe, men den vig­tig­ste er jo Ar­me­ni­en 4. sep­tem­ber.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.