Mi­stil­li­den vil fort­sa­et­te

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DPau­sestil­ling: ANMARK VANDT HELT som for­ven­tet over Portu­gal i den sid­ste EM-kva­li­fi­ka­tions­kamp, der sa­et­ter punk­tum for det før­ste år med Klavs Bruun Jør­gen­sen som da­meland­stra­e­ner. Men lad os skøjte hur­tigt hen over sel­ve op­gø­ret, der ik­ke kan bru­ges til al­ver­den. Ni­veau­et var svin­gen­de og in­ten­si­te­ten fra­va­e­ren­de, men så­dan skal det gå i den sid­ste kamp før som­mer­fe­ri­en, når Dan­mark al­le­re­de var EM-klar før start­fløjt, mens det po­rtu­gi­si­ske kvin­delands­hold er en hånd­bold­ma­es­sig krøbling. I STE­DET FOKUSERER vi alt­så på de før­ste 12 må­ne­der, som Klavs Bruun nu har gen­nem­ført af sin tre­åri­ge kon­trakt. Og hold nu fast i har­piks­bøt­ter, over­tra­ek­strø­jer og alt mu­ligt an­det hvor har det va­e­ret en tur­bu­lent om­gang. Med en fo­re­lø­big kul­mi­na­tion i sid­ste uge, da der blev la­ek­ket et eva­lu­e­rings­brev på tre sider fra spil­ler­ne, hvor der lan­ce­res en hård kri­tik af Klavs Bruun.

Den sag vil for­føl­ge lands­hol­det i et godt styk­ke tid. Uan­set hvor me­get tra­e­ne­re, spil­le­re og DHFsport­s­chef Ul­rik Wil­bek snak­ker om, at luf­ten nu er ren­set, og pi­len kun pe­ger fremad. Det er spin. For­stå­e­ligt spin. Men sta­dig i al­ler­hø­je­ste grad spin.

Jeg vil ger­ne sa­et­te en so­lid skil­ling på, at den la­e­ka­ge kom­mer fra spil­ler­trup­pen i for­sø­get på at vin­de en magt­kamp med Klavs Bruun, og den mi­stil­lid, det har af­født mel­lem par­ter­ne, kom­mer ik­ke ba­re så­dan til at for­svin­de. Prøv li­ge at over­ve­je hvor mas­sivt et til­lids­brud, der er sket mel­lem tra­e­ne­re og spil­le­re. Frem­ført for snu­den af hele den sport­s­in­ter­es­se­re­de be­folk­ning. Den slags sår he­ler ik­ke ba­re så­dan li­ge. NÅ, TIL­BA­GE TIL fokus på Klavs Bruuns før­ste år som land­stra­e­ner. Helt over­ord­net har det va­e­ret en skuf­fel­se. DHFs målsa­et­ning var en VM-se­mi­fi­na­le og en bil­let til OL i Rio. Ud­byt­tet blev som be­kendt en skuf­fen­de VM-sjet­te­plads samt en kik­set OL-kva­li­fi­ka­tion – beg­ge de­le til­med i tryg­ge, hjem­li­ge ram­mer med pu­bli­kum i ryg­gen.

Jeg har talt med man­ge hånd­bold­folk, som er sik­re på, at tin­ge­ne hav­de va­e­ret me­re po­si­ti­ve, hvis Klavs Bruun hav­de va­e­ret min­dre sta­e­dig i for­hold til de spil­le­ma­es­si­ge re­vo­lu­tio­ner, han har fo­re­ta­get.

Jeg de­ler dog ik­ke ube­tin­get den hold­ning. Tva­er­ti­mod sy­nes jeg, at kam­pe­ne mod de sto­re na­tio­ner har vist, at de dan­ske spil­le­re li­ge nu hal­ter vold­somt me­get bag­ef­ter på en lang ra­ek­ke pa­ra­me­tre – spe­ci­elt må­lt på in­di­vi­du­el­le kva­li­te­ter. Der er for me­get me­ter­va­re og for lidt x-fak­tor.

Men i de selv­sam­me kam­pe har vi så og­så set, at den op­ti­mis­me, der var hos man­ge – mig selv in­klu­si­ve – i for­hold til, at Klavs Bruun rent tak­tisk kun­ne flyt­te lands­hol­det med storm­skridt, ik­ke har va­e­ret i tråd med vir­ke­lig­he­den. JEG MØDTES MED Klavs Bruun til et stort in­ter­view for et år si­den få da­ge før hans før­ste lands­holds­sam­ling, og jeg kan da og­så kon­sta­te­re, at land­stra­e­ne­ren ik­ke har for­må­et at ryk­ke hol­det, som han hav­de hå­bet på. Hver­ken på el­ler uden for ba­nen. Han tal­te den­gang om, at spil­ler­ne skul­le ’ha­ve sto­re overar­me og må­ske og­så en bred mås fyldt med mus­k­ler’, men al­li­ge­vel er det sta­dig net­op den mang­len­de fy­sik, der bli­ver talt me­get om.

Og da snak­ken på den kø­ben­havn­ske café faldt på, hvad Klavs Bruun ta­enk­te om al den bal­la­de, der har va­e­ret om­kring hans for­ga­en­ger, Jan Pyt­li­ck, og den mang­len­de op­bak­ning, der var fra spil­ler­ne, lød land­stra­e­ne­rens svar så­le­des:

»Jeg har ta­enkt, at det reg­ner jeg med, vi kan kla­re in­ter­nt. At den respekt, der skal va­e­re fra bå­de tra­e­ne­re og fra spil­le­re, den er gen­si­dig, og man ord­ner ik­ke den slags ting i pres­sen. Dem ord­ner man på hol­det, så­dan som det fo­re­går de fle­ste an­dre ste­der. Det har fyldt for me­get i pres­sen, og det skal det ik­ke.«

Land­stra­e­ne­rens ci­tat står li­ge nu i ska­e­ren­de kon­trast til den vir­ke­lig­hed, der har om­gi­vet lands­hol­det si­den VM-slut­run­den, og vi kan vist med ro i sin­det fast­slå, at det ik­ke er gå­et, som Klavs Bruun, DHF – el­ler spil­ler­ne for den sags skyld – hav­de hå­bet på. NU HAR AL­LE par­ter en som­mer­fe­rie til at gå og tyg­ge lidt på tin­ge­ne, og så ven­ter en ra­ek­ke nye til­tag med me­re in­ten­si­ve­ret styr­ke­tra­e­ning i klub­ber­ne og fle­re Klavs Bruun­be­søg i dag­lig­da­gen, når sa­e­son­for­be­re­del­ser­ne sky­des i gang. Det skal dan­ne fun­da­men­tet for, at de søl­le 18 sam­lings­da­ge, der er frem mod EM i Sve­ri­ge i de­cem­ber, kan hi­ve dan­sker­ne op på et ni­veau, hvor de re­elt kan pres­se de sto­re na­tio­ner.

Skal det ske, er det dog af helt af­gø­ren­de be­tyd­ning, at mi­stil­li­den for­svin­der. Og spørgs­må­let er, om det ik­ke kra­e­ver me­re end en som­mer­fe­rie ...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.