’Vi tilgiver al­drig morderen’

BT - - NYHEDER -

DRAB det tragi­ske drab, og i den for­bin­del­se har fa­mi­li­en til Mads Skold­sø­ge ud­sendt en pres­se­med­del­el­se. Sav­net bli­ver ik­ke min­dre »Vi mang­ler Mads hver ene­ste dag. Han er dybt sav­net af fa­mi­lie og ven­ner. Vi har kon­sta­te­ret, at sav­net al­drig bli­ver min­dre. Vi skal la­e­re at le­ve vi­de­re med sor­gen. Li­vet bli­ver al­drig det sam­me for os igen, og vi ka­em­per hver dag med sav­net af Mads,« skri­ver de og un­der­stre­ger, at de hå­ber på stor ret­fa­er­dig­hed i sa­gen.

»Der er ba­re det, at der ik­ke er en for­kla­ring i sådan en sag, der kan til­gi­ve, at den for­mode­de drabs­mand var nødt til at ta­ge vo­res søn fra os. At Li­vet bli­ver al­drig det sam­me for os igen, og vi ka­em­per hver dag med sav­net af Mads Mads grun­det en min­dre uove­r­ens­stem­mel­se måt­te be­ta­le med sit liv, kom­mer vi al­drig til at kun­ne for­stå og til­gi­ve. Man må ik­ke ta­ge et an­det men­ne­skes liv. Det kan al­le nor­ma­le men­ne­sker for­stå,« fort­sa­et­ter fa­mi­li­en i den rø­ren­de pres­se­med­del­el­se.

Den 17-åri­ge han­dels­sko­le­e­lev er ef­ter dra­bet ble­vet be­skre­vet som en livs­glad dreng, og fa­mi­li­en be­skri­ver ham des­u­den som en ka­er­lig og god søn, der be­rør­te al­le men­ne­sker, som han kom i for­bin­del­se med. Rip­per op i det he­le »Det kan man og­så kon­sta­te­re på Fa­ce­book, hvor man­ge har skre­vet og fort­sat skri­ver om Mads.«

De un­der­stre­ger dog sam­ti­dig, at de ik­ke øn­sker at ha­ve kon­takt til pres­sen, hvor­for de og­så har ud­sendt en pres­se­med­del­el­se.

»Rets­sa­gen med­fø­rer, at der bli­ver rip­pet op i det he­le en gang til. Vi kan ik­ke gø­re hver­ken fra el­ler til. Vi har brug for fred og ro – og vi for­sø­ger at luk­ke os va­ek fra det he­le for at va­e­re der for hin­an­den og støt­te hin­an­den. Vi er ik­ke i stand til at ha­ve kon­takt med pres­sen. Vi hå­ber li­ge­le­des, at I ik­ke vil kon­tak­te Mads’ ven­ner, I må­ske mø­der ved rets­sa­gen. De un­ge er og­så fort­sat be­rør­te og på­vir­ke­de af at ha­ve over­va­e­ret en sådan tragisk ha­en­del­se.«

Iføl­ge Sja­el­land­ske Me­di­er har Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti kun valgt at rej­se til­ta­le mod den nu 17-åri­ge dreng, der an­gi­ve­ligt stak Mads Skjold­sø­ge i hjer­tet. De to an­dre dren­ge, der var til ste­de, da det ske­te, vil bli­ve ind­kaldt som vid­ner i sa­gen, men ik­ke bli­ve til­talt.

De skri­ver end­vi­de­re, at den 17-åri­ge vil bli­ve til­talt for trus­ler og over­fald mod en mand­lig pa­e­da­gog på den luk­ke­de ung­doms­in­sti­tu­tion, hvor han har va­e­ret va­re­ta­egts­fa­engs­let si­den den tragi­ske epi­so­de i novem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.