Kra­eft­pa­tient for­sva

BT - - NYHEDER -

KRAEFTBEHANDLING

Bå­de hans hø­rel­se og syn er sva­ek­ket, og hans vej­rtra­ek­ning kna­ser. Selv om han er 83 år, bor han sta­dig i hu­set med ud­sig­ten over mar­ker­ne i Kir­ke Va­er­lø­se, li­ge­som han går dag­lig tu­re med den 12-åri­ge la­bra­dor Freja. På den må­de lig­ner li­vet sig selv, men al­li­ge­vel er alt for­an­dret. For når han går tu­re, sid­der i sin la­e­ne­stol el­ler la­eg­ger sig til at sove, så snur­rer tan­ker­ne i hans ho­ved:

»Jeg har det ik­ke godt. For hvad nu? Og hvad skal der ske? Jeg spe­ku­le­rer på det he­le ti­den. Det er ik­ke no­get, man kan la­eg­ge ned i en skuf­fe. Jeg vil ik­ke si­ge, at jeg er ban­ge for at dø. Ba­re det går hur­tigt,« si­ger Ole Hyrup Chri­sten­sen. Mag­tes­lø­se Bå­de Ole Hyrup Chri­sten­sen og søn­nen er eni­ge om, at den be­hand­ling, som han har få­et hos først egen la­e­ge, så på Fre­de­riks­sund Sy­ge­hus og en­de­lig på Gen­tof­te Ho­spi­tal, har va­e­ret god. Men de føl­te sig beg­ge mag­tes­lø­se, da det stod klart, at hen­vis­nin­gen fra Gen­tof­te til Her­lev, hvor sel­ve be­hand­lin­gen skal fo­re­gå, var for­s­vun­det.

»Man får at vi­de, at man bli­ver kon­tak­tet. Det sker så ik­ke — og når vi så kon­tak­ter dem, så ken­der de ik­ke no­get til det,« si­ger Sø­ren Hyrup Chri­sten­sen og ryster på ho­ve­d­et.

Ole Hyrup Chri­sten­sen un­drer sig over, at no­get så vig­tigt som en kra­eft­hen­vis­ning kan for­svin­de:

»Hvor­for har de ik­ke et b-sy­stem? Jeg er langt ne­de. Nu ven­ter jeg ba­re,« si­ger han.

Det var i går ik­ke mu­ligt at få en kom­men­tar fra le­del­sen på Gen­tof­te og Her­lev ho­spi­tal. For­man­den i re­gion ho­vedsta­den, Sop­hie Ha­e­storp An­der­sen (S), kom­men­te­rer ik­ke kon­kre­te sa­ger, lød det i går fra re­gio­nens pres­se­af­de­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.