50 fa­mi­li­er gen­hu­ses ef­ter tag­brand

BT - - NYHEDER -

Op mod 50 fa­mi­li­er skal gen­hu­ses, ef­ter at en vold­som tag­brand i af­tes ha­er­ge­de en fem eta­ger høj be­bo­el­ses­e­jen­dom i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter.

»Det dre­jer sig om be­bo­er­ne i fi­re el­ler fem op­gan­ge,« si­ger vagt­chef Car­sten Re­en­berg fra Kø­ben­havns Po­li­ti.

16 kø­re­tø­jer og om­kring 45 mand blev sendt til ejen­dom­men på Ør­ne­vej, hvor ta­get stod i flam­mer hen over fi­re op­gan­ge.

I alt blev ni op­gan­ge i ejen­dom­men evaku­e­ret i for­bin­del­se med bran­den. In­gen er dog kom­met til ska­de.

Ef­ter knap tre ti­mer kom bran­den un­der kon­trol. »Ta­get er helt ud­bra­endt og styr­tet sam­men over de fi­re op­gan­ge,« forta­el­ler ope­ra­tions­chef Jan Kirk-Iver­sen fra Ho­vedsta­dens Be­red­skab.

Nog­le af lej­lig­he­der­ne er øde­lagt af bran­den, mens an­dre er øde­lagt af ska­der som føl­ge af røg og vand fra sluk­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.