Fransk­mand plan­lag­de 15 an­greb un­der EM

BT - - NYHEDER -

UKRAI­NE Myn­dig­he­der­ne i Ki­jev har til­ba­ge­holdt en fransk stats­bor­ger, som hav­de pla­ner om 15 an­greb i Frank­rig for­ud for EM i fod­bold og un­der tur­ne­rin­gen. »Sik­ker­hed­s­tje­ne­sten har va­e­ret i stand til at for­hin­dre 15 plan­lag­te ter­r­or­an­greb for­ud for EM og un­der EM,« si­ger Va­si­lij Gritsak, der er le­der af Ukrai­nes sik­ker­hed­s­tje­ne­ste.

Den an­hold­te var i Ukrai­ne, hvor han hav­de kon­tak­tet »il­le­ga­le va­eb­ne­de grup­per«, til­fø­jer Gritsak.

»Han var in­ter­es­se­ret i at kø­be vå­ben og spra­eng­stof­fer,« si­ger han.

Den an­hold­te hav­de iføl­ge op­lys­nin­ger­ne pla­ner om at ram­me moskéer, sy­na­go­ger og re­ge­rings­byg­nin­ger, hed­der det vi­de­re. Den unavn­giv­ne mand har iføl­ge op­lys­nin­ger­ne fra Ukrai­ne talt ne­ga­tivt om den fran­ske re­ge­ring, om mas­se­ind­van­dring og om spred­nin­gen af is­lam og glo­ba­li­se­ring.

Fransk­man­den med­brag­te iføl­ge op­lys­nin­ger­ne 125 ki­lo af spra­eng­stof­fet TNT. Han blev an­holdt ved den ukrainsk-pol­ske gra­en­se sidst i maj. I for­hø­jet be­red­skab Gritsak si­ger, at sik­ker­hed­s­tje­ne­sten sør­ge­de for, at der blev solgt de­ak­ti­ve­re­de vå­ben til fransk­man­den.

De eu­ro­pa­ei­ske sik­ker­hed­s­tje­ne­ster er i for­hø­jet alarm­be­red­skab, ef­ter at mi­li­tan­te is­la­mi­ster dra­eb­te 130 men­ne­sker og sår­e­de fle­re hund­re­de i novem­ber og slog end­nu 32 ihjel i Bruxel­les i marts. USA har ad­va­ret ame­ri­kan­ske stats­bor­ge­re om fa­ren for yder­li­ge­re an­greb i EU. Was­hin­g­ton har og­så på­pe­get fa­ren for an­greb un­der EM.

Frank­rigs pra­esi­dent, François Hol­lan­de, sag­de søn­dag, at der er en trus­sel om ter­ror i Frank­rig i for­bin­del­se med EM i fod­bold, der fo­re­går i Frank­rig.

»Men Frank­rig vil ik­ke la­de sig in­ti­mi­de­re. Den­ne trus­sel vil va­re i lang tid. Men vi må gø­re alt for at sik­re, at EM 2016 bli­ver en suc­ces,« sag­de han til fransk ra­dio.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.