AND BEL­GI­EN Når him­len hae FR

BT - - NYHEDER -

VEJR

Lyn­nedslag og over­svøm­mel­ser har al­le­re­de sat sit mar­kan­te pra­eg på den cen­tral­eu­ro­pa­ei­ske som­mer. For­le­den blev en bjerg­be­sti­ger dra­ebt af et lyn i Po­len, mens tre per­so­ner blev al­vor­ligt sår­et un­der en ung­doms­fod­bold­kamp i by­en Hop­pstäd­ten i Sydtys­kland. Kam­pens 45-åri­ge dom­mer blev ramt di­rek­te af ly­net og måt­te genop­li­ves, før han blev bragt til et na­er­lig­gen­de ho­spi­tal med he­li­kop­ter. Bør­ne­fød­sels­dag ramt af lyn I den pa­ri­si­ske Parc Mon­ceau blev del­ta­ger­ne i en bør­ne­fød­sels­dag sidst i maj ramt af ly­net ef­ter at ha­ve søgt til­flugt un­der et trae. 11 per­so­ner, her­un­der ot­te børn i niår­sal­de­ren, blev sår­et. Kun en snar­rå­dig brand­mand, der til­fa­el­dig­vis be­fandt sig i na­er­he­den og var på plet­ten med hjer­te­mas­sa­ge og første­hja­elp, for­hin­dre­de dødstal­let i at sti­ge yder­li­ge­re. »De blev ramt af ly­net, mens de var i fa­erd med at sø­ge ly i na­er­he­den af et trae«, ud­ta­ler Eric Moulin, tals­mand for det fran­ske brand­va­e­sen, iføl­ge den bri­ti­ske avis Gu­ar­di­an.

I Bel­gi­en blev tre per­so­ner søn­dag dra­ebt, da et pas­sa­ger­tog med halv­fems ki­lo­me­ter i ti­men stød­te sam­me med et stil­le­stå­en­de god­stog i na­er­he­den af Lie­ge. Iføl­ge det bel­gi­ske togsel­skab In­fra­bel skyl­des ulyk­ken sand­syn­lig­vis, at ly­net for­in­den slog ned i ba­ne­sy­ste­met og for­år­sa­ge­de tek­ni­ske fejl. Ni per­so­ner blev ind­lagt med al­vor­li­ge ska­der ef­ter sam­men­stø­det, mens i alt 27 per­so­ner blev be­hand­let på ste­det.

Nød­hja­elps­ar­bej­de­re og kli­ma­to­lo­ger ad­va­rer om, at ly­net i bog­sta­ve­lig­ste for­stand kan slå ned når og hvor som helst. »Ge­ne­relt ser vi en øget glo­bal ri­si­ko for en ra­ek­ke ty­per af ek­stremt vej­r­lig, her­un­der ek­stre­me epi­so­der med regn­skyl, der kan for­år­sa­ge over­svøm­mel­ser«, si­ger Maar­ten van Aalst, der le­der Rø­de Kors’ kli­ma­cen­ter, til Deut­sche Wel­le.

»Vi kan kon­sta­te­re en øget ri­si­ko for et sti­gen­de an­tal men­ne­sker og va­er­di­er i om­rå­der, som let kan over­svøm­mes. Der­u­d­over er folk of­te ik­ke be­vidst nok om de for­an­dre­de ri­si­ci. Det er vig­tigt at vi er for­be­redt på over­svøm­mel­ser, hvil­ket blandt an­det in­klu­de­rer, at vi ta­en­ker over den ret­te in­fra­struk­tur.« Ramt un­der pøl­se­kog­ning Sik­ker­he­den var ik­ke li­ge frem i top, da den en­gel­ske sol­dat Eric Bro­ck­le­bank i 2009 miraku­løst over­le­ve­de et lyn­nedslag. Bro­ck­le­bank var un­der en uden­dørs øvel­se i fa­erd med at ko­ge pøl­ser til en grup­pe ka­det­ter. Han hav­de net­op løf­tet en gril­l­tang af me­tal fra gry­den med pøl­ser, da him­len ha­ev­ne­de sig.

»Ly­net slog ned i høj­re si­de af min krop, tva­ers over hof­ten og gik ned i gen­nem beg­ge mi­ne ben. Det bla­e­ste tre hul­ler i min høj­re fod og to hul­ler i min ven­stre fod«, for­kla­rer Bro­ck­le­bank til BBC. Tre for­mer for lyn­nedslag Tid­li­ge­re blev lyn­nedslag set som en sa­er­lig ri­si­ko for dum­dri­sti­ge vove­hal­se el­ler nød­sted­te en­kelt­per­so­ner, der un­der tor­den­vejr op­hol­der sig på ri­si­ko­fyld­te, of­te højt be­lig­gen­de ste­der. I dag ved vi, at der fin­des tre for­mer for lyn­nedslag, der er li­ge util­reg­ne­li­ge og bedst und­gås ved at op­hol­de sig in­den dø­re.

Mest død­brin­gen­de er det di­rek­te lyn­nedslag, hvor elek­trisk ak­ti­vi­tet i at­mos­fa­e­rens ne­der­ste lag ram­mer of­fe­ret di­rek­te. Når det ga­el­der si­de­lyn, sprin­ger ly­net vi­de­re ef­ter at ha­ve ramt et ob­jekt på jor­den og fort­sa­et­ter si­dela­ens. Som det sid­ste kan et lyn via nedslag i jor­den le­des vi­de­re til om­kring­s­tå­en­de per­so­ner. I al­le til­fa­el­de vil et lyn­nedslag po­ten­ti­elt kun­ne gril­le of­fe­rets in­dre or­ga­ner og i de fle­ste til­fa­el­de fø­re til dø­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.