Vner sig

BT - - NYHEDER -

KLI­MA­FOR­AN­DRIN­GER Uvejr i det om­fang, der i den se­ne­ste tid har ha­er­get him­len over Eu­ro­pa er hel­dig­vis fort­sat en sja­el­den fo­re­te­el­se, men kli­ma­to­lo­ger og me­te­o­r­o­lo­ger vur­de­rer, at hyp­pig­he­den af vold­som­me lyn­nedslag med men­ne­ske­li­ge om­kost­nin­ger vil sti­ge som føl­ge af den glo­ba­le op­varm­ning. Stormvej­ret, der blandt an­det har ført til mas­se­over­svøm­mel­ser i Bay­ern og Østrig, skyl­des iføl­ge me­te­o­r­o­lo­ger­ne en sa­er­lig kom­bi­na­tion af kølig luft i det øver­ste lag af at­mos­fa­e­ren, der er stødt sam­men med op­hob­nin­gen af ek­stra­or­di­na­ert var­me og fug­ti­ge luft­mas­ser over det nord­ve­st­li­ge Eu­ro­pa.

Bå­de i det øst­li­ge og syd­li­ge Tys­kland, så­vel som i de­le af Po­len og Tjek­ki­et tog storme­ne til i styr­ke i takt med op­varm­nin­gen af luf­ten i de ned­re at­mos­fa­e­ri­ske lag. Sam­men­stø­det mel­lem kol­de og var­me luft­mas­ser ud­lø­ste der­ef­ter en in­tens do­sis ned­bør i form af regn og hagl, så­vel som en ve­ri­ta­bel ka­e­de­ra­ek­ke af vold­som­me lyn­nedslag, for­kla­rer me­te­o­r­o­lo­gen Cli­ve Mi­cks-Hills til BBC og pe­ger på øget sand­syn­lig­hed for ek­stre­me vej­r­fa­eno­me­ner som en kon­se­kvens af den glo­ba­le op­varm­ning.Sam­men­ha­en­gen mel­lem det sta­dig me­re ek­stre­me vejr i Eu­ro­pa og den glo­ba­le op­varm­ning er dog ik­ke vi­den­ska­be­ligt fast­slå­et, for­kla­rer Maar­ten van Aalst fra Rø­de Kors.

»Kli­ma­for­an­drin­ger med­fø­rer en ge­ne­rel aen­dring af kli­ma­et, in­klu­si­ve de ek­stre­me ud­slag i vej­ret. Når kli­ma­et for­an­dres ge­ne­relt, aen­drer det og­så på sand­syn­lig­he­den for vis­se ha­en­del­ser. Vi kan med an­dre ord ik­ke si­ge ’den­ne be­gi­ven­hed blev for­år­sa­get af kli­ma­for­an­drin­ger’. I ste­det kan vi si­ge, at ’sand­syn­lig­he­den for, at et gi­vent vej­r­fa­eno­men vil fo­re­kom­me, nu er dob­belt så stor som tid­li­ge­re.«

Af sam­me grund an­be­fa­ler Mar­ten van Aalst, at de eu­ro­pa­ei­ske myn­dig­he­der indstil­ler sig på de for­an­dre­de kli­ma, »En vig­tig del af at va­e­re for­be­redt er fo­re­stil­le og for­be­re­de sig på det va­erst ta­en­ke­li­ge sce­na­rie. Det in­klu­de­rer helt ba­sa­le ting – der som re­gel fun­ge­rer i Eu­ro­pa – nem­lig di­ger, in­fra­struk­tur og kon­struk­tion af hu­se.« SÅDAN FOR­HOL­DE DU DIG UN­DER LYN­NEDSLAG

Søg ly i sto­re byg­nin­ger el­ler en bil. Und­gå åb­ne vid­der el­ler bak­ke­top­pe. Søg ik­ke ly un­der hø­je el­ler en­kelt­stå­en­de tra­e­er. Af­bryd op­hold på van­det og søg mod land. For­lad og­så stran­den hur­tigst mu­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.