Me­die: Fi­re­årig IS-kri­ger smug­let til Sve­ri­ge

BT - - NYHEDER -

JIHADI JUNIOR Den fi­re­åri­ge Isa Da­re blev kendt i ver­denspres­sen som Jihadi Junior ef­ter at ha­ve op­t­rå­dt i fle­re af Is­la­misk Stats vi­deo­er. I ja­nu­ar op­t­rå­d­te han blandt an­det i en pro­pa­gan­davi­deo fra Is­la­misk Stat, hvor han an­gi­ve­ligt spra­eng­te en bil med fi­re til­fan­ge­ta­gen­de ma­end i stum­per og styk­ker. Nu er Isa Da­re an­gi­ve­ligt ble­vet smug­let til Sve­ri­ge. Det skri­ver det bri­ti­ske me­die The Sun.

Fle­re kil­der be­ret­ter, at dren­gen er al­vor­ligt syg og der­for er ble­vet smug­let fra Is­la­misk Stats ho­ved­sa­e­de i Sy­ri­en, Raqqa, til Sve­ri­ge. Dren­gen skul­le ha­ve va­e­ret syg i fle­re må­ne­der og va­e­ret ble­vet ope­re­ret for et par uger si­den, in­den hans mor tog tu­ren op gen­nem Eu­ro­pa sam­men med ham.

»Han og hans mor er i Sve­ri­ge, ef­ter hun for­lod Sy­ri­en, men in­gen ved, hvor­dan det er lyk­ke­des hen­de at slip­pe ud,« si­ger en ano­nym kil­de til The Sun.

Iføl­ge The Sun går en af de mu­li­ge ru­ter gen­nem Dan­mark.Iføl­ge The Suns kil­der blev hver­ken Isa Da­re el­ler hans mor stop­pet el­ler til­ba­ge­holdt un­der­vejs.

»Hun har må­ske brugt en an­den iden­ti­tet til at kom­mer der­til, men Isa er me­get gen­ken­de­lig, så det var no­get af en be­drift,« si­ger kil­den. Født i Lon­don Isa Da­re er bri­te, født i Lon­don, men hans mor tog ham med til Sy­ri­en, da han var et år gam­mel. Han har po­se­ret i fle­re vi­deo­er med ca­mou­fla­ge­tøj, vå­ben og ban­da­na med Is­la­misk Stat, si­den han var helt lil­le.

Isa Da­res mor­far Hen­ry Da­re har over for fle­re en­gel­ske me­di­er ta­get sit bar­ne­barn i for­svar.

»Han hand­ler un­der ind­fly­del­se af IS-gu­e­ril­la­er. Han er for ung, det er pro­pa­gan­da,« si­ger han og forta­el­ler sam­ti­dig, at han hav­de va­e­ret i kon­takt med Isa Da­re kort før of­fent­lig­gø­rel­sen af vi­deo­en, hvor fi­re fan­ger blev spra­engt i luf­ten af en de­to­na­tor, den lil­le dreng stod med i hån­den.

»Va­er sød at red­de mig,« skul­le be­ske­den fra den fi­re-åri­ge dreng iføl­ge mor­fa­de­ren ha­ve lydt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.