Kra­e­ver er­stat­ning ef­ter ope­ra­tions­ka­os

BT - - NYHEDER -

TORT OG SMERTE fra Aal­borg Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal til BT.

»Vi er be­kend­te med den kom­pli­ka­tion, og når det sker, an­be­fa­ler vi al­tid, at pa­tien­ten an­sø­ger om en pa­tien­ter­stat­ning,« si­ger over­la­e­gen og for­kla­rer, at sel­ve pulsår­en, hvor ka­te­te­ret bli­ver ført op til hjer­tet gen­nem, kun er fi­re-seks mm i di­a­me­ter.

»Hvis ka­ny­len ha­en­ger fast i det in­der­ste lag, skal der ik­ke me­get til, før der kan kom­me sådan en kom­pli­ka­tion. Men selv om den er yderst sja­el­den, be­ty­der den helt sik­kert no­get for pa­tien­ten,« me­ner Jan Rav­kil­de. Ud­pos­ning af blodå­ren Det har han ret i. For kom­pli­ka­tio­nen, som er et pseu­do­a­n­euris­me, der er en slags ud­pos­ning af blodå­ren fyldt med va­e­ske, som si­ver fra lym­fekir­t­ler­ne, har ef­ter en fi­re en halv ti­me lang ope­ra­tion ko­stet et 25 cm langt sår, som er tre cm dybt, på Ol­sens høj­re in­der­lår.

»De har sy­et fle­re lag sam­men in­de i mit ben, og de har fjer­net hud. Det har vir­ke­lig va­e­ret en om­gang. Men ska­der­ne i ner­ver­ne kom­mer jeg til at le­ve med re­sten af mit liv,« forta­el­ler tv-kok­ken og be­skri­ver smer­ter­ne, som en slags prik­ken i be­net.

Kom­pli­ka­tio­nen har be­ty­det, at Ol­sen i over et halvt år har va­e­ret pla­get af smer­ter døg­net rundt. Og som selv­sta­en­dig med ca­te­ring­fir­ma­et ‘Den Skal­de­de Kok’ har han ik­ke tjent no­gen pen­ge si­den slut­nin­gen af novem­ber sid­ste år. Nu er kas­sen tom, og den fol­ke­ka­e­re tv-kok aner ik­ke, hvor­dan han skal kla­re sig igen­nem syg­dom­men øko­no­misk. Man­ge mil­li­o­ner Men hvis Ol­sen op­når at få en er­stat­ning gen­nem Pa­tient­kla­ge­na­ev­net, kan han må­ske en­de med at få til­delt mil­li­o­ner.

Iføl­ge Pa­tient­kla­ge­na­ev­nets pres­se­chef, Charlotte Wam­berg, modt­og na­ev­net i 2015 10.500 an­mel­del­ser.

Af dem blev de 2.800, hvoraf nog­le kan stam­me fra 2014, an­er­kendt som be­hand­lings­ska­der, mens 250 fik til­delt er­stat­ning for la­e­ge­mid­delska­der.

Alt i alt blev der sid­ste år ud­be­talt 747 mio. kr. til de ska­de­lid­te pa­tien­ter.

Vi­ce­di­rek­tør Jan Toft­holm An­der­sen fra Her­lev og Gen­tof­te Ho­spi­tal si­ger:

»Vi gør os uma­ge for, at vo­res pa­tien­ter skal bli­ve ra­ske. Hvis ho­spi­ta­let be­går fejl, ta­ger vi det me­get al­vor­ligt. Jeg bli­ver ked af at hø­re om Car­sten Jen­sens li­del­ser, men kan ik­ke kom­me Det her har sat he­le mit liv i stå. Jeg sy­nes fak­tisk ik­ke, det er i or­den, dét som er sket na­er­me­re ind på hans forløb. Er man som pa­tient el­ler på­rø­ren­de i tvivl om, der er sket en fejl, er der mu­lig­hed for at kla­ge el­ler sø­ge er­stat­ning. Man kan al­tid hen­ven­de sig til en pa­tient­vej­le­der og få vej­led­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.