Øer kra­e­ver tra­fi­kal li­ge­stil­ling

BT - - NYHEDER -

Til sep­tem­ber bli­ver det bil­li­ge­re at sej­le til de dan­ske øer. Pri­ser­ne på fa­er­ger­ne til blandt an­det AErø, Born­holm, Fa­nø og Sam­sø bli­ver sat ned som føl­ge af en po­li­tisk af­ta­le, der har sik­ret 95 mil­li­o­ner kro­ner til for­må­let.

Men iføl­ge Fa­nøs borg­me­ster, Erik Nør­re­by (V), er kam­pen langt­fra slut.

»Vo­res mål er fuld tra­fi­kal li­ge­stil­ling, så bå­de fast­bo­en­de og turi­ster ik­ke op­le­ver det som en øko­no­misk bar­ri­e­re at bo på el­ler kom­me til en ø. Det ko­ster jo ik­ke no­get at kø­re en tur til Her­ning,« si­ger Erik Nør­re­by.

Tra­fi­kal li­ge­stil­ling be­ty­der, at det ko­ster det sam­me at sej­le med fa­er­ge, som det vil­le ko­ste at kø­re den til­sva­ren­de stra­ek­ning i bil.

På Chri­sti­ans­borg har So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne bragt fa­er­ge­tak­ster­ne ind i de for­hand­lin­ger om plan­loven, som er i gang på Chri­sti­ans­borg.

De 95 mil­li­o­ner ra­ek­ker nem­lig kun til at sa­en­ke bil­let­pri­ser­ne i en del af året, fra slut­nin­gen af au­gust til ind i novem­ber og igen fra marts til ju­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.